مرور برچسب

ادرار شیرخوار

آیا ادرار پسر یا دختر شیرخوار نجس است

آیا ادرار پسر یا دختر شیرخوار نجس استلازم به ذکر است اینکه گفته می شود ادرار نوزاد  شیرخوار نجس نیست، گفته ای اشتباه است. بلکه اگر ادرار نوزاد به چیزی برخورد کند برای تطهیر باید یک مرتبه آب بریزند تا پاک شود، در ادرار بزرگسال باید دو مرتبه…