وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

احکام نجاست سگ

تطهیر ظرف سگ

تطهیر ظرف سگمسأله 150 ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، بلکه در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است، اگر چه ارجح در کر و جاری یک مرتبه است (1)، ولی ظرفی را که سگ لیسیده، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اول با خاک پاک، خاک…