نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد

نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد نافله به معني دنباله يا نوه و يا غنيمت مي باشد. در اصطلاح فقها به نمازهاي مستحبي گفته مي شود كه در زمانهاي مخصوصي خوانده مي شود. كه در ادامه بدان اشاره مي گردد ، البته گاهي تمام نمازهاي مستحبي را نيز نافله گويند كه فعلا اين معناي عام [...]