تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد

تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد  در نوشتار قبل از رساله مراجع «اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد» مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مزالعه نمایید. ضرر غسل پرسش 183 . كسى كه مى داند آب برايش ضرر دارد، چنانچه وضو يا غسل انجام دهد، آيا وضو [...]