اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميت

اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميت مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 35: حکم بقا بر تقلید میّت اگر اعلم باشد، چیست؟ ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترک نشود. س 36: آیا در [...]