مرور برچسب

اجازه مرجع

اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميت

اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميتس 35: حکم بقا بر تقلید میّت اگر اعلم باشد، چیست؟ ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترک نشود. س 36: آیا در بقا‏ بر تقلید میّت، اجازه از مجتهد…