مرور برچسب

اجاره شیر

شرایط اجاره و استفاده از آن

شرایط اجاره و استفاده از آن شرایط اجاره و استفاده از آنشرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند مسأله 2184 مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد (1): اوّل: آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را (2) اجاره دادم درست نیست (3)…