وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اجاره به دیگری

حکم اجاره مال الاجاره به دیگری

حکم اجاره مال الاجاره به دیگری حکم اجاره مال الاجاره به دیگریمسأله 2180 اگر خانه یا دکان یا اطاقی را (1) اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید (2) مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند…