مرور برچسب

اتصال رطوبت مسح با صورت

اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو

اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو پرسش 29 . اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آيا وضو باطل مى شود؟همه مراجع: خير، مسح و وضو صحيح است، ولى نبايد با آن قسمت از دست كه به آب صورت برخورد نموده، پاها را مسح كند.. تبريزى، استفتائات،…