مرور برچسب

اتاق دربسته

نماز در اتاقی که نامحرم هست

نماز در اتاقی که نامحرم هستمسأله 889 بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت جایز نیست و احتیاط در نماز نخواندن در آنجا است لیکن اگر خواند نمازش باطل نیست. این مسأله، در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست. (گلپایگانی، صافی:) مسأله بودن مرد و…