مرور برچسب

أشهد أن عليا ولي الله

اذان و اقامه مطابق با رساله امام خميني

اذان و اقامه مطابق با رساله امام خميني٩١٦ براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى يوميه اذان و اقامه بگويند، ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان مستحب است‏سه مرتبه بگويند:"الصلاة". و در نمازهاى واجب ديگر سه مرتبه الصلاة را به قصد رجاء…