وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آیا در ماه رمضان سیگار کشیدن شخص روزه دار جایز است

حکم کشیدن سیگار در حال روزه چیست

احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند . /در ماه مبارک رمضان سیگار کشیدن و استعمال سایر دخانیات بصورت آشکار به گونه ای که بی احترامی به روزه به شمار آید جایز نیست