حکم آواز خوانى زن در عروسی

حکم آواز خوانى زن در عروسی پرسش 105 . آيا غنا و آواز خوانى زن در شب عروسى جايز است؟ همه مراجع (به جز سيستانى و مكارم): اگر محتواى آن باطل نباشد، اشكال ندارد.[1] آيات عظام مكارم و سيستانى: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[2] تبصره. بايد توجه كرد كه در صورتى آوازخوانى زن در شب [...]