خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

خواندن حمد و سوره در نماز جماعت [مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند] مسأله 1461 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند (1)، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند [...]