حکم تزریق آمپول برای روزه دار چیست

حکم تزریق آمپول برای روزه دار چیست در نوشتار قبل  نظر مراجع پیرامون همین موضوع و سرم زدن به صورت تفصیلی  بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید. [ احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی] مسأله 1576 احتیاط واجب آن است که روزه دار (1) از [...]