مرور برچسب

آموزش نماز

گرفتن پول و مزد در برابر آموزش نماز

گرفتن پول و مزد در برابر آموزش نمازمسأله 999 احتیاط واجب آن است (1) که برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرند ولی برای مستحبات آن اشکال ندارد (2). این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (نوری:) بهتر آن است.. (فاضل:) احتیاط مستحب…