وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آموزش قرآن

تدريس خصوصي توسط نامحرم

تدريس خصوصي توسط نامحرم تدريس خصوصي توسط نامحرمدر نوشتار قبل  «حكم خلوت كردن زن و مرد نامحرم در اتاق» بيان شد .تدريس خصوصى پرسش 102. آيا براى تدريس خصوصى در منزل، مى توان براى دانش آموزان دختر، معلم مرد و براى پسر معلم زن استخدام كرد؛…