تدريس خصوصي توسط نامحرم

تدريس خصوصي توسط نامحرم تدريس خصوصي توسط نامحرم در نوشتار قبل  «حكم خلوت كردن زن و مرد نامحرم در اتاق» بيان شد . تدريس خصوصى پرسش 102. آيا براى تدريس خصوصى در منزل، مى توان براى دانش آموزان دختر، معلم مرد و براى پسر معلم زن استخدام كرد؛ در حالى كه هر دو در اتاق بسر مى برند [...]