مرور برچسب

آزمایش

حكم معاینه عورت جهت استخدام

حكم معاینه عورت جهت استخدام حكم معاینه عورت جهت استخدامس 97: استخدام در بعضى از شرکت‏ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشکى است که گاهى مشتمل بر کشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟ ج: کشف عورت در برابر شخص ديگر، هرچند لازمه…