حكم استمنا برای آزمایش اسپرم

حكم استمنا برای آزمایش اسپرم (اسپرموگرام) استمنا و آزمايشگاه پرسش 129 . براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچه دار شدن هست آيا مى تواند استمنا كند تا آزمايش هاى پزشكى بر روى منى او، انجام شود؟ همه مراجع: خير، اين كار جايز نيست؛ مگر آنكه ضرورتى ايجاب كند. تبصره. چنانچه در موردى، بنا به ضرورت مرد استمنا كند؛ [...]