وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آرنج زن

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده مستحب است مردها آرنج‌ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن‌ها آرنج‌ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند.س: اگر در سجده دست مرد تا آرنج روى زمين…