گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده  مستحب است مردها آرنج‌ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن‌ها آرنج‌ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند. مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: اگر در سجده دست مرد تا آرنج [...]