مرور برچسب

آرنج در سجده

مستحبات و مکروهات سجده چیست

مستحبات و مکروهات سجده چیستمسأله 1091 در سجده چند چیز مستحب است (1): 1 کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملًا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند، بعد از آن که کاملًا نشست، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید…

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده مستحب است مردها آرنج‌ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن‌ها آرنج‌ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند.س: اگر در سجده دست مرد تا آرنج روى زمين…