مرور برچسب

آب چاه

احکام آب چاه چیست

احکام آب چاه چیست5 آب چاهمسأله 44 آب چاهی که از زمین می‌جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست (1) تغییر نکرده پاک است (2)، ولی مستحب ّ است پس از رسیدن بعضی از نجاستها، مقداری…