مرور برچسب

آب غصبی

وضو و غسل با آب گرفته شده از پشت کنتور

وضو و غسل با آب گرفته شده از پشت کنتور وضو و غسل با آب گرفته شده از پشت کنتوردر نوشتار قبل «احکام مرتبط با بیت المال» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س1: چنانچه برخى افراد…

غسل با آب غصبی

غسل با آب غصبی 1- شرایط آب وضو و آب غسل از جهت غصبی بودن یکسان است در تکمیل نوشتار حاضر اینجا کلیک کنید و حتما مطالعه نمایید.2- شرایط صحت غسل را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.از موارد تیمّممسأله 677 اگر غیر از آب یا ظرفی که…

وضو گرفتن با آب غصبی

وضو گرفتن با آب غصبی1-در نوشتار قبل « مباح بودن آب وضو » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر ظرف وضو غصبی باشد حکم دیگری دارد که باید از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.شرط سوم: آن که آب وضو مباح…