ريختن آب روي قبر چه حكمي دارد

ريختن آب روي قبر چه حكمي دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 235: روایاتی وجود دارد دال بر این که پاشیدن آب بر قبور مستحب است، مانند روایاتی که در کتاب «لآلی الاخبار» ذکر شده است، آیا این استحباب مخصوص روز دفن میّت است یا اطلاق دارد، چنانچه نظر مؤلف «لآلی [...]