مرور برچسب

آب راكد

تعريف آب راكد چيست

تعريف آب راكد چيست آب راکد به معنی آب ثابت است که از آن در باب طهارت بحث شده است. احکام آب راکد آب راکد اگر به اندازه کر باشد، احکام آب کر و اگر کمتر از آن باشد، احکام آب قلیل را دارد. مگر آن که به منبع کر يا آب جاری متّصل باشد که در اين…