ريختن آبي خارج از وضو روي دست و صورت

ريختن آبي خارج از وضو روي دست و صورت پرسش 30 . اگر در اثناى وضو، آبى خارج از آب وضو به دست و صورت بريزد؛ آيا وضو باطل است؟ همه مراجع: خير باطل نمى شود؛ ولى اگر بعد از پايان شستن دست چپ، آبى خارج از وضو به كف دست راست يا چپ برسد و [...]