وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام حج و عمره :

كم كردن از طواف‏

كم كردن از طواف‏ج- كم كردن از طواف‏ ۶۸۶- اگر از طواف واجب، يك دور يا كمتر يا بيشتر عمداً كم كند، واجب است آن را اتمام كند؛ و…

قصد قران و تحقق زياده‏

قصد قران و تحقق زياده‏قصد قران و تحقق زياده‏۶۸۴- اگر يك دور يا كمتر يا بيشتر، بر طواف زياد كند: اگر از ابتدا يا در…

در حال طواف كعبه را ببوسد

در حال طواف كعبه را ببوسدبوسيدن كعبه و شك در حركت‏۶۷۲- اگر شخصى در حال طواف، كعبه را بوسيده و شك دارد كه آيا در…

دست گذاردن به كعبه هنگام طواف

دست گذاردن به كعبه هنگام طوافدست گذاردن به كعبه هنگام طواف‏۶۷۰- هنگام طواف، گذاردن دست به ديوار خانه كعبه در بالاى…

طواف از شاذروان

طواف از شاذروان۶- خروج از خانه‏ ششم- خروج طواف كننده از خانه و آنچه از آن محسوب است. حكم شاذروان‏۶۶۹- پيش‏…

حكم طواف از طبقه دوم‏

حكم طواف از طبقه دوم‏حكم طواف از طبقه دوم‏۶۶۸- طواف از طبقه دوّم چه حكمى دارد؟( ۱). آيت‏ اللَّه…

اگر زنى قادر بر طواف نباشد

اگر زنى قادر بر طواف نباشد طواف بانوان عاجز۶۶۷- اگر زنى قادر بر طواف نباشد و امر دائر است بين اين‏كه او را…

شك در صحت شوط طواف

شك در صحت شوط طوافشك در صحت شوط۶۶۵- اگر طواف كننده در صحت شوط سابق، يا جزئى از همين شوطى كه فعلا مشغول است و محل…

هول دادن در طواف

هول دادن در طوافرعايت مطاف با يقين به هل خوردن‏۶۶۳- يقين به هل خوردن مصداق عدم امكان طواف در محدوده نيست‏ و مجوّز…

شك در خروج از طواف

شك در خروج از طوافشك در خروج از مطاف‏۶۶۴- كسى كه به حدود مطاف آگاهى ندارد، اگر بعد از فراغ از طواف، شك كند كه طواف…

حج

🔗 لینک کوتاه