وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

زكات فطره

حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند

 حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزندحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند پرسش :من دانشجویی هستم که هر سال دو سه ماه تابستان را کار میکنم برای رفع حاجت تحصیلی (خانواده ام فقیر میباشد )و مقداری از درآمدم را به خانواده…

حکم نیت فطریه کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر است

حکم نیت فطریه کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر استحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نیّت زکات فطره کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر است پرسش :اگر انسان به مقداری از مالی که ارزش آن از فطریه بیشتر است نیّت فطره کند…

وظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریه

وظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریه پرسش :اگر مالی که به عنوان فطریه کنار گذاشته ایم از بین برود تکلیف ماچیست؟پاسخ :هرگاه مالى را که براى فطره کنار گذاشته از…

حکم تعویض مال فطریه

حکم تعویض مال فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تعویض مال فطریّه پرسش :آیا می توان مالی را که به عنوان فطریه کنار گذاشته شده، با مال دیگر تعویض کرد؟پاسخ :مالى را که به قصد فطره کنار گذارده، نمى‏تواند آن را با مال دیگرى عوض کند،…

حکم پرداخت پول به جاى جنس در زکات فطره

 حکم پرداخت پول به جاى جنس در زکات فطرهسوال: آیا در زکات فطره می توان به جای جنس گندم، پول آن را پرداخت کرد؟پاسخ:اشکال ندارد.منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتاءات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.حضرت آیت الله…

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوت

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پرداخت زکات فطره از دو جنس متفاوت پرسش :آیا انسان می تواند زکات فطره را از دو جنس متفاوت بپردازد؟پاسخ :انسان نمى‏تواند نصف صاع را از یک جنس (مثلًا گندم) و نصف صاع را از…

مصرف زکات فطره در غیر غذا

مصرف زکات فطره در غیر غذاحضرت آیت الله مکارم شیرازیجواز مصرف زکات فطره در غیر غذا پرسش :آیا فقیر می تواند زکات فطره را در غیر مورد غذا مصرف کند؟پاسخ :اشکالی ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم…

دادن نصف صاع از جنس خوب بجاى يک صاع معمولی در فطریه

دادن نصف صاع از جنس خوب بجاى يک صاع معمولی در فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم کفایت پرداخت نصف صاع از جنس خوب بجاى يک صاع معمولی پرسش :آیا می توان به جای پرداخت يك صاع از جنس معمولی، نصف صاع از جنس خوب داد؟پاسخ :هرگاه به جاى یک…

وکیل کردن دیگری در پرداخت فطریه

وکیل کردن دیگری در پرداخت فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیجواز وکالت نان خور در پرداخت فطره پرسش :آیا می توان شخص نانخور را برای پرداخت زکات فطره وکیل کرد؟پاسخ :اگر کسى را که نانخور اوست و در شهر دیگر زندگى مى‏کند وکیل نماید که از…

حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه

 حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه پرسش :در مسافرت اردویی مانند اردوی چهل روزه به مشهد مقدس در ماه رمضان، فطریه بر عهده مسئول اردو است؟پاسخ :اگر اردو بانیان…

حکم گم شدن فطریه در صورت کوتاهی واسطه

حکم گم شدن فطریه در صورت کوتاهی واسطهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم اتلاف فطریّه در صورت کوتاهی واسطه پرسش :اگر زکات فطریّه، به سبب کوتاهی واسطه ی پرداخت آن از بین برود تکلیف چیست؟پاسخ :واسطه موظف است عوض آن را به شخص نیازمند بدهد.…

حکم زکات فطره روحانیون مبلغ

حکم زکات فطره روحانیون مبلغحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات فطره روحانیّون مُبلِّغ پرسش :زکات فطره روحانیّون در ماه مبارک رمضان، که جهت تبلیغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى کنند، و غالباً در منزل یکى از اهالى محل سکونت دارند، و…

حکم زکات فطره در صورت اختلاف نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان

 حکم زکات فطره در صورت اختلاف نظر مرجع تقلید میزبان و میهمانحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات فطره در صورت اختلاف نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان پرسش :هرگاه میزبان مقلّد حضرتعالى باشد، که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر…

منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیست

منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیستعرفی بودن نان خور در زکات فطره س۱۴. مصداق نان خور در زکات فطره، امر عرفی است، یعنی چه ؟ج. یعنی عرفاً تحت تکفّل او باشد، به طوری که هزینه خوراک و خرجی او را بپردازد.منبع: سایت هدانا برگرفته از…

زکات فطره مهمان یک شبه

زکات فطره مهمان یک شبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیزکات فطره مهمان یک شبه پرسش :آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحبخانه است؟پاسخ :فطره میهمان بر عهده صاحبخانه نیست، مگر اینکه براى چند شب میهمان او باشد، به طورى که نان خور او محسوب شود.…