مرور رده

جریان شناسی سیاسی

مزایا و معایب وجود احزاب چیست

مزایا و معایب وجود احزاب چیست کارکردهای احزاب احزاب چه کارکردهایی در جامعه دارند؟ مزایا و معایب وجود احزاب چیست؟از احزاب به «چرخ دنده ماشین دموکراسی» و «ستون فقرات دموکراسی» تعبیر شده است. در حقیقت احزاب سیاسی با…

چپ و راست سیاسی چیست

چپ و راست سیاسی چیست اصطلاحات چپ، راست، اصول گرا، اصلاح طلب، محافظه کار، رادیکال و... به چه معناست؟نکته:اصطلاح چپ و راست از مفاهیم مبهم، لغزنده و پرفراز و نشیب در تاریخ و ادبیات سیاسی است. خاستگاه این دو…

حزب و جناح به چه معناست

حزب و جناح به چه معناست اصطلاحات حزب، جناح، جبهه، جمعیت و... را تعریف کنید؟نکته:هر چند حزب، جناح، جبهه، جمعیت و مفاهیمی از این دست در ادبیات سیاسی و محاورات عرفی کشور ما بیشتر به یک معنا و مفهوم به…