تعریف حدیث چیست

چیستی حدیث تعریف حدیث: حدیث یعنی نو، و با حادثه، به معنای پیشامد، هم خانواده است. به سخن هم حدیث می گویند، چون نو به نو، پدید می آید. مسلمانان امّا،این واژه را برای سخنان همۀ آدمیان به کار نبردند. آنان، به گفته های پیامبر بزرگ خدا، محمّد صلی…