حكم نتورک مارکتینگ و کوئست

حكم نتورک مارکتینگ و کوئستچرا نتورک مارکتینگ (Network Marketing) و کوئست (QI International) در ایران ممنوع و حرام است؟پرسشچرا نتورک مارکتینگ و کوئست QI در ایران ممنوع و حرام است؟ لطفاً پاسخ منطقی و بی‌طرفانه بدهید.پاسخ اجمالیعلت اینکه فعالیت شرکت هایی نظیر…
ادامه مطلب ...