وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام اموات و تقسیم ارث و میراث:

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارث

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیاسلام فرزندان کافر قبل از تقسیم ارث  پرسش :چنانچه ورثه میت کافر…

ارث مسلمان از کافر و بلعکس

ارث مسلمان از کافر و بلعکسحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث مسلمان و کافر از یکدیگر  پرسش :آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث می…

احکام ارث غیر مسلمان

احکام ارث غیر مسلمانحضرت آیت الله مکارم شیرازی تصرف در اموال میت کافری که وارث ندارد  پرسش :چنانچه غیر مسلمانی فوت کند و…

ارث بچه در شکم مادر

ارث بچه در شکم مادرحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعلق ارث به جنین  پرسش :چنانچه مردی از دنیا برود در حالیکه همسر او باردار…

احکام ارث زن و شوهر

احکام ارث زن و شوهرحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث زن و شوهر با وجود هر کدام از طبقات سه گانه  پرسش :زن و شوهر در چه صورتی از…

ارث فرزند در ازدواج موقت

ارث فرزند در ازدواج موقتحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث همسر و فرزندان در ازدواج موقت  پرسش :اگر در ازدواج موقّت فرزندى…

رعایت ترتیب در عمل به وصیت

رعایت ترتیب در عمل به وصیتحضرت آیت الله مکارم شیرازیرعایت ترتیب مذکور در وصیت  پرسش :میّتى وصیّت نموده است که بعد از فوت…
 1. احکام جامع مس میت / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 3. آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد
 4. مس ميت با دستكش
 5. آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است
 6. آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

“احكام اموات”

 1. احکام محتضر / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله ۱۰ مرجع
 8. غسل ميت توسط محارم 
 9. روش تيمم ميت
 10. غسل ارتماسي ميت
 11. احکام کفن میت / رساله ۱۰ مرجع
 12. احکام حنوط / رساله ۱۰ مرجع
 13. نماز میت / رساله ۱۰ مرجع
 14. احکام دفن / رساله ۱۰ مرجع
 15. دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس
 16. تلقین میت
 17. حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت
 18. احکام نبش قبر
 19. نماز شب اول (نماز وحشت)
 20. احکام شهید و کسانی که غسل ندارند
🔗 لینک کوتاه