پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام اموات و تقسیم ارث و میراث:

مستحبات بعد از مرگ

مستحبات بعد از مرگاحکام بعد از مرگمسأله 541 بعد از مرگ مستحب ّ است دهان میّت را، هم بگذارند که باز نماند و چشمها (1) و…

غسل مس میت

غسل مس میت1-اگر کسی بدن انسان مرده‌یی را که سرد شده ولی هنوز غسل میت داده نشده -است، با پوست لمس کند یا جایی از دست و پا و…

روش تيمم ميت

روش تيمم ميت روش تيمم ميتدر نوشتار قبل «احکام غسل میت » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.…

غسل ارتماسي ميت

غسل ارتماسي ميت غسل ارتماسي ميتمسأله 565 غسل میّت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب (1) آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است،…

حكم قبر چند طبقه

حكم قبر چند طبقه حكم قبر چند طبقهس 240: شهرداری برای استفاده بهینه از زمین، دستور داده است قبرها به‌صورت دو طبقه ساخته شود.…

حكم تشريح و كالبد شكافي

حكم تشريح و كالبد شكافي حكم تشريح و كالبد شكافس 231: یک تیم پزشکی برای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند که قلب و…

خونريزي جسد و غسل ميت

خونريزي جسد و غسل ميت خونريزي جسد و غسل ميتس 228: شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی دارد،…

مس ميت با دستكش

مس ميت با دستكش در نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مس ميت با…
 1. احکام جامع مس میت / رساله 10 مرجع
 2. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 3. آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد
 4. مس ميت با دستكش
 5. آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است
 6. آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

“احكام اموات”

 1. احکام محتضر / رساله 10 مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله 10 مرجع
 8. غسل ميت توسط محارم 
 9. روش تيمم ميت
 10. غسل ارتماسي ميت
 11. احکام کفن میت / رساله 10 مرجع
 12. احکام حنوط / رساله 10 مرجع
 13. نماز میت / رساله 10 مرجع
 14. احکام دفن / رساله 10 مرجع
 15. دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس
 16. تلقین میت
 17. حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت
 18. احکام نبش قبر
 19. نماز شب اول (نماز وحشت)
 20. احکام شهید و کسانی که غسل ندارند