حکم ازدواج نابالغ چیست

[مسأله 2375]

مسأله 2375 پدر و جدّ پدری می توانند برای فرزند (1) نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است (2) ازدواج کنند. و بعد از آن که آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید (3)، اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای نداشته نمی تواند آن را به هم بزند و اگر مفسده ای داشته می تواند آن را به هم بزند (4).

(1) (خوئی )، (فاضل )، (سیستانی )، (تبریزی ): برای فرزند پسر یا دختر ..

(2) (بهجت ): در صورتی که مصلحت باشد .. (نوری ): و همچنین اگر دیوانگی بعد از بلوغ بوده ..

(3) (بهجت ): نمی تواند آن را به هم بزند، حتی اگر طفل ، پسر باشد بنا بر أظهر.

(4) (خوئی )، (تبریزی ): می تواند آن را امضاء یا رد نماید ولی در صورتی که دختر و پسر نا بالغ را پدرانشان به یکدیگر تزویج کنند چنانچه پس از بلوغشان اجازه نکنند احتیاط به طلاق ( (خوئی ): یا عقد جدید) ترک نشود.

(سیستانی ): اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای داشته می تواند آن را امضاء یا رد نماید و اگر مفسده ای نداشته چنانچه پسر یا دختر نا بالغ عقد ازدواج خود را به هم بزنند به احتیاط واجب یا باید طلاق دهند یا عقد را دوباره بخوانند.

(فاضل ): اگر ازدواجی که برای او کرده اند، مصلحت داشته باشد، نمی تواند آن را به هم بزند و اگر مفسده ای داشته باشد، عقد فضولی است و می تواند آن را امضاء کرده یا عقد را به هم بزند، ولی چنانچه برای آنها مصلحت نداشته و مفسده هم نداشته باشد، در صحّت عقد اشکال است و احتیاط ترک نشود.

(مکارم ): مسأله پدر و جد پدری می توانند ( در صورت ضرورت ) برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود ازدواج کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، بنا بر احتیاط واجب نباید آن را به هم زد.

(زنجانی ): مسأله پدر و جدّ پدری می توانند در صورتی که مفسده نداشته باشد برای پسر یا دختر نابالغ یا دیوانه خود ازدواج کنند و در اینجا فرقی نیست که دیوانه با حال دیوانگی بالغ شده باشد، یا پس از بالغ شدن دیوانه شده باشد؛ و بعد از آن که دختر بالغ شد نمی تواند ازدواجی را که برای او کرده اند بهم بزند و اگر پسر بالغ شد، بنا بر احتیاط واجب اجازه ویرعایت شود، مخصوصاً اگر عقد توسط جدّ انجام گرفته شده باشد؛ بنا بر این در صورت عدم اجازه پسر، او را شوهر آن دختر به حساب نیاورند و دختر هم ، تا طلاق صورت نگرفته ، با دیگری ازدواج نکند. 

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید جلد 2 / احکام‌ نِکاح‌ ‌ یا ‌ ازدواج‌ و زناشویی‌ / شرایط عقد / [مسأله‌ 2375]
این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب