احکام محتضرReviewed by مهدي يوسف وند on Aug 5Rating: 5.0

احکام محتضر

رساله توضیح المسائل طهارت

احکام محتضر

[محتضر (کسی که در حال جان دادن است)]

مسأله 533 مسلمانی را که (1) محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد (2) مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، باید (3) به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد (4) و اگر خواباندن او کاملًا به این طور ممکن نیست بنا بر احتیاط واجب (5) تا اندازه ای که ممکن است باید (6) به این دستور عمل کنند (7) و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد (8) به قصد احتیاط (9) او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود،(باز به قصد احتیاط (10)) او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ، رو به قبله بخوابانند.

(1) (اراکی، سیستانی:) مؤمنی که..

(2) (مکارم:) محتضر یعنی: کسی که در حال جان دادن است..

(3) (اراکی، بهجت، صافی:) بنا بر احتیاط واجب باید..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) بنا بر احتیاط در صورت امکان باید..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب در صورت امکان..

(4) (خوئی، بهجت، زنجانی، سیستانی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(فاضل:) و بعید نیست که بر خود محتضر هم این کار لازم باشد. [پایان مسأله] (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب باید او را به پشت بخوابانند و پای او را به طرف قبله کنند..

(5) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیات عظام: گلپایگانی و صافی نیست]

(6) [کلمه «باید» در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(7) (مکارم:) و اگر ممکن نشد رو به قبله بنشانند و اگر آن هم ممکن نیست به پهلوی راست، یا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند.

(8) (اراکی:) اگر اذیت نمی شود..

(9) (گلپایگانی:) باید.. (صافی:) بهتر است..

(10) (اراکی:) اگر اذیت نمی شود باز به قصد احتیاط.. (گلپایگانی:) باید..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه صافی نیست]

[تا وقتی او را از محل احتضار حرکت نداده اند رو به قبله باشد]

مسأله 534 احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت نداده اند رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن، این احتیاط واجب نیست (1).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (اراکی:) هر چند مراعات آن مطلوب است.

(گلپایگانی، فاضل:) مسأله احتیاط واجب آن است که تا وقتی غسل میّت تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند ولی بعد از آن که غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتی که بر او نماز می خوانند بخوابانند.

(خوئی، تبریزی:) اولی آن است..

(صافی:) احتیاط آن است..

(سیستانی:) بهتر آن است تا وقتی غسل میّت تمام نشده، نیز او را به نحوی که در مسأله قبل گفته شد رو به قبله بخوابانند..

(زنجانی:) احتیاط واجب آن است که بعد از مرگ، تا بلند کردن جنازه او را رو به قبله بخوابانند، به گونه ای که در مسأله پیش گفته شد، هم چنین بنا بر احتیاط مستحب در حال غسل نیز تا وقتی که غسل تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند..

(مکارم:) مسأله مستحب است که میت را تا وقتی از محل مردن حرکت نداده اند رو به قبله باشد.

[رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است]

مسأله 535 رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است (1) و اجازه گرفتن از ولی ّ او لازم نیست. (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) بنا بر احتیاط.. (صافی:) بنا بر احتیاط واجب..

(2) (نوری:) هر چند که اولی است.

(اراکی:) از ولی ّ او در صورت امکان باید اجازه گرفت.

(خوئی، تبریزی:) اجازه گرفتن از ولی ّ او احوط است.

(گلپایگانی:) بنا بر احتیاط لازم باید ((صافی:) بنا بر احتیاط) تا ممکن می شود از ولی ّ او اذن بگیرد.

(سیستانی:) چنانچه بدانند خود محتضر راضی است و قاصر هم نباشد برای این کار لازم نیست از ولی ّ او اجازه بگیرند و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی ّ او بنا بر احتیاط، لازم است.

(زنجانی:) مسأله بر هر مسلمان شایسته است محتضر را رو به قبله کند و این کار مطابق احتیاط استحبابی است، و بنا بر احتیاط استحبابی از ولی ّ محتضر اجازه بگیرند.

[مستحب ّ است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السلام]

مسأله 536 مستحب ّ است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السلام و سایر عقاید حقّه را، به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمد و نیز مستحب ّ است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

[ دعای محتضر ]

مسأله 537 مستحب ّ است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد (1):

اللّهُم َّ اغفِر لِی َ الکَثیرَ مِن مَعاصِیک َ وَ اقبَل مِنِّی الیَسِیرَ مِن طاعَتِک َ یا مَن یَقبَل ُ الیَسیرَ وَ یَعفُو عَن ِ الکَثِیِر اقبَل مِنِّی الیَسیرَ و اعف ُ عَنِّی الکَثیرَ انَّک انت َ العَفُوُّ الغَفُورُ اللّهُم َّ ارحَمنی فَانَّک َ رَحیم ٌ (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (اراکی، نوری:) مستحب ّ است این دعاها را به محتضر تلقین کنند:..

(2) (مکارم:) و بهتر است که خودش نیز بخواند.

[کسی را که سخت جان می دهد]

مسأله 538 مستحب ّ است کسی را که سخت جان می دهد، (1) اگر ناراحت نمی شود به جایی که نماز می خوانده ببرند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) او را به محل ّ نمازش ببرند.

[ برای راحت شدن محتضر]

مسأله 539 مستحب ّ است (1) برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه «یس، و الصّافات و احزاب» و «آیه الکرسی» و (آیه پنجاه و چهارم از سوره «اعراف» (2) و سه آیه آخر سوره «بقره» بلکه (3)) هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) شایسته است..

(2) اراکی، (فاضل:) یعنی آیه إِن َّ رَبَّکُم ُ اللّه ُ الَّذِی خَلَق َ السَّموات ِ..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

[ تنها گذاشتن محتضر]

مسأله 540 تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین (1) روی شکم او و بودن جُنُب و حائض نزد او و هم چنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مکروه است (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، گلپایگانی، فاضل، تبریزی، صافی، زنجانی:) گذاشتن چیزی..

(2) (مکارم:) تنها گذاشتن زنها نزد او را از مکروهات شمرده اند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام محتضر (کسی که در حال جان دادن است)
شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طوری که کف پای او به جانب قبله باشد. بسیاری از فقها این عمل را بر خود محتضر در صورتی که قادر باشد و بردیگران واجب دانسته‌اند و احتیاط در انجام آن ترک نشود. رساله آموزشی.

س 253: آیا شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟

ج: شايسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به‌طورى که کف پاى او به جانب قبله باشد. بسيارى از فقهاء اين عمل را برخود محتضر در صورتى که قادر باشد و بر ديگران، واجب دانسته‏ اند و احتياط در انجام آن ترک نشود. اجوبه الاستفتائات .

س:‌ فرد محتضرى را كه سنداژ شده است، بايد رو به قبله قرار داد يا خير؟

ج) طبق نظر مقام معظم رهبرى (دام ظله) رو به قبله كردن محتضر واجب نيست، اگر چه موافق احتياط است.استفتائات جديد.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/jUOIcm

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: احکام محتضر … پاسخ 10 مرجع … رو به قبله کردن محتضر … دعا برای راحت جان دادن محتضر… دعا برای راحت جان دادن بیمار… برای محتضر چه کنیم … دعای احتضار  احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر ر احکام محتضر احکام محتضر احکام محتضر

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب