وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

گفتن احادیث ضعیف در حال روزه

گفتن احادیث ضعیف در حال روزه

 در نوشتار قبل احكام دروغ گفتن در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل

دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم

مسأله ۱۵۹۶ اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان آن حضرت (۱) عمداً نسبت دروغ بدهد (۲) اگر چه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند، روزه او باطل است (۳) و احتیاط واجب آن است که حضرت زهرا سلام اللّه علیها و سایر پیغمبران و جانشینان آنان هم در این حکم فرقی ندارند (۴).

(۱) (اراکی:) و یا سایر پیامبران و جانشینان آنان..

(۲) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود هر چند بلا فاصله توبه کند؛ و دروغ بستن به سایر انبیاء و فاطمه زهرا علیها السلام، نیز همین حکم را دارد.

(بهجت:) روزه او باطل است و خالی از وجه نیست دروغ بستن به پیغمبران و جانشینان آنها و حضرت زهرا علیها السلام ملحق به دروغ بستن به خدا باشد و روزه را باطل کند ولی اگر شک داشته باشد که سخنی کذب است یا نه، و به یکی از آنان نسبت دهد بنا بر اقوی روزه اش باطل نمی شود.

(گلپایگانی، صافی:) به خدا و پیغمبران و ائمه علیهم السلام عمداً نسبت دروغ بدهد..

(خوئی، تبریزی:) به خدا و پیغمبران و جانشینان پیغمبران عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است..

(زنجانی:) به خدا یا پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم یا امامان معصوم علیهم السلام عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است.. (سیستانی:) عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است..

(۳) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم باطل است و هم چنین است بنا بر احتیاط مستحب دروغ بستن به حضرت زهرا علیها السلام و سایر پیغمبران و جانشینان آنان.

(۴) (گلپایگانی:) احتیاط واجب آن است که به حضرت زهرا علیها السلام و به جانشینان پیغمبران گذشته هم نسبت دروغ ندهد.

(اراکی:) به احتیاط واجب حضرت زهرا علیها السلام هم در این حکم مانند پیامبر و امامان علیهم السلام است.

(خوئی، تبریزی:) احتیاط واجب آن است که به حضرت زهرا علیها السلام هم به دروغ نسبتی ندهد.

(صافی:) بنا بر احتیاط واجب نسبت دروغ به حضرت زهرا علیها السلام و به جانشینان پیغمبران گذشته هم این حکم را دارد.

(زنجانی:) اگر به حضرت زهرا علیها السلام و سایر پیامبران و جانشینان ایشان علیهم السلام هم به دروغ نسبتی بدهد بنا بر احتیاط روزه او باطل می شود.

[ اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ]

مسأله ۱۵۹۷ اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ نقل کند (۱) بنا بر احتیاط واجب (۲) باید از کسی که آن خبر را گفته، یا از کتابی که آن خبر در آن نوشته شده نقل نماید (۳) لکن اگر خودش هم خبر بدهد روزه اش باطل نمی شود.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) بنا بر احتیاط نباید به خداوند یا پیامبر صلی اللّه علیه و آله یا امام علیه السلام نسبت دهد، بلکه باید مثلًا چنین بگوید: چنین روایت شده است.

(۲) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(۳) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، صافی، نوری:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) مثلًا بگوید: «فلان راوی چنین می گوید» و یا «در فلان کتاب چنان نوشته شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده..». [پایان مسأله] (فاضل:) نباید خودش آن را به طور جزم بگوید و لکن اگر خودش هم به طور جزم خبر بدهد روزه اش باطل نمی شود گر چه ظن ّ به کذب خبریا احتمال کذب خبر را بدهد.

(سیستانی:) مسأله اگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیّت او ندارد و نمی داند راست است یا دروغ نقل کند، بنا بر احتیاط واجب باید به نحو نقل بگوید و آن را به پیامبر و ائمه علیهم السلام مستقیماً نسبت ندهد.

[ اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر ص نقل کند]

مسأله ۱۵۹۸ اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم (۱) نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی شود.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) یا امام علیه السلام..

[ اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر ص روزه را باطل می کند]

مسأله ۱۵۹۹ اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روزه را باطل می کند و چیزی را که می داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد آن چه را که گفته راست بوده، روزه اش صحیح است (۱).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (اراکی:) روزه اش باطل است.

(گلپایگانی، صافی، نوری:) روزه اش باطل است و در ماه رمضان باید تا مغرب از آن چه روزه را باطل می کند خودداری کند (صافی: ولی کفاره بر او واجب نمی شود.) (خوئی، تبریزی:) مسأله اگر چیزی را که می داند دروغ است به خدا و پیغمبر نسبت دهد و بعداً بفهمد آن چه را که گفته راست بوده، باید روزه را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد.

(سیستانی:) اگر می دانسته که این کار روزه را باطل می کند، باید بنا بر احتیاط لازم روزه را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد.

(زنجانی:) مسأله اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام روزه را باطل می کند و چیزی را که دروغ می داند به آنان نسبت دهد روزه اش باطل می شود، هر چند بعداً بفهمد که آن چه را که گفته، راست بوده و اگر در ماه رمضان باشد باید در بقیه روز امساک کند.

(مکارم:) مسأله اگر چیزی را دروغ می دانست و به خدا و پیغمبر نسبت داد، و بعداً معلوم شد صحیح بوده، روزه اش اشکال دارد.

[اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر ص نسبت دهد]

مسأله ۱۶۰۰ اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم (۱) نسبت دهد روزه اش باطل می شود (۲) ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام..

(۲) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم..

(مکارم:) به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نسبت دهد روزه اش اشکال دارد. [پایان مسأله]

[ اگر از روزه دار بپرسند]

مسأله ۱۶۰۱ اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم (۱) چنین مطلبی فرموده اند؟ و او جایی که در جواب باید بگوید نه، عمداً بگوید بلی، یا جایی که باید بگوید بلی عمداً بگوید نه، روزه اش باطل می شود (۲).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) یا امام علیه السلام..

(۲) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم. (مکارم:) روزه اش اشکال دارد.

[مسأله ۱۶۰۲ اگر از قول خدا یا پیغمبر ص حرف راستی را بگوید]

مسأله ۱۶۰۲ اگر از قول خدا یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم (۱) حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم یا در شب دروغی را به آنان نسبت دهد و فردای آن روز که روزه می باشد بگوید آن چه دیشب گفتم راست است، روزه اش باطل می شود (۲).

(۱) (زنجانی:) یا امام علیه السلام.. این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(۲) (سیستانی:) بنا بر احتیاط، مگر آن که مقصودش بیان حال خبرش باشد.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۱۳۵۹ اگر در نقل احکام شرعیه عمداً دروغ گوید، مثلًا واجبی را غیر واجب و حرامی را حلال ذکر کند، اگر منظورش نسبت دادن آن حکم، به خدا یا پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم باشد روزه اش اشکال دارد و اگر قصدش نسبت دادن فتوا به مجتهد است کار حرامی کرده، اما روزه اش باطل نمی شود و کسی که بدون اطلاع، حکم مشکوکی را نقل می کند نیز همین حکم را دارد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

دروغ بستن به خدا و پيامبران و معصومين (عليهم السلام

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

دروغ بستن به خدا و پيامبران و معصومين (عليهم السلام) بنابر احتياط، موجب باطل شدن روزه مى‌‌شود، هر چند بعداً توبه کند و بگويد که دروغ بسته است.

دروغ بستن بر فاطمه زهرا (سلام الله عليها
۱۴۵. آيا دروغ بستن بر فاطمه زهرا (سلام الله عليها) روزه را باطل مى‌‌کند؟
ج) بله، بنا بر احتياط واجب مبطل روزه است.

نسبت دادن حديث كسا به حضرت زهرا (سلام الله عليها
۱۴۶. آيا حديث شريف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) نقل شده، حديث معتبرى مى‌‏دانيد؟ آيا نسبت ‌دادن آن در حالت روزه به حضرت زهراى مرضيه (سلام الله عليها) جايز است؟
ج) اگر نسبت دادن آن به‌صورت حکايت و نقل از کتاب‌هايى باشد که آن را نقل کرده‌‏اند، اشکال ندارد.

خواندن دعا در ماه رمضان با شك در صحت آن
۱۴۷. دعاهايى مخصوص ماه رمضان به‌صورت دعاى روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آن‌ها در صورت شک در صحّت‏‌شان چه حکمى‌ دارد؟
ج) به هر حال اگر قرائت آن‌ها به قصد رجاء ورود و مطلوبيت باشد، اشکال ندارد.

منبع : استفتائات رهبري


                 طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم نقل خبری که راست یا دروغ بودن آن معلوم نیست [دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)]

پرسش : اگر فرد روزه دار بخواهد حدیثی را نقل کند اما صحیح یا دروغ بودن آن را نمی داند، تکلیف او چیست؟

پاسخ : هرگاه بخواهد خبرى را نقل کند که از راست یا دروغ بودن آن اطّلاعى ندارد، باید از کسى که آن خبر را گفته، یا از کتابى که در آن نوشته شده نقل نماید، مثلًا بگوید: فلان راوى چنین مى ‏گوید و یا در فلان کتاب چنان نوشته شده است که پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود …

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزهگفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه  گفتن احادیث ضعیف در حال روزه   و احکام در حال روزه نقل احادیث و احکام در حال روزه نقل احادیث و احکام در حال روزه نقل احادیث و احکام در حال روزه خواندن حدیث شریف کساء در حالت روزه  خواندن حدیث ضعیف روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه گفتن احادیث ضعیف در حال روزه

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.