وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

کافر

کافر

انواع نجاسات در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید .

رساله توضیح المسائل طهارت

۸ کافر

[ کافر یعنی کسی که منکر خدا است]

مسأله ۱۰۶ کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است (۱)، و هم چنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد. و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان (۲) جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحید یا نبوّت، نجس می‌باشد (۳) و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد، گر چه لازم نیست.

(۱) (اراکی:) و نیز بنا بر احتیاط واجب از کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود باید اجتناب کرد. [پایان مسأله]

(گلپایگانی، صافی:) و نیز کسی که یکی از ضروریّات دین مبین اسلام را منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است، نجس می‌باشد، و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد

(صافی: و نیز کافر کتابی بنا بر قول مشهور نجس است و احتیاط واجب رعایت این قول است).

(نوری:) مگر اهل کتاب، که در آخر مسأله ذکر می‌شود..

(زنجانی:) و انکار چه به قلب باشد و چه به زبان، سبب کفر می‌گردد و هم چنین غُلاه (یعنی کسانی که یکی از معصومین علیهم السلام را خدا خوانده یا بگوید خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی کسانی که اظهار دشمنی با معصومین علیهم السلام کنند) نجس‌اند و لکن نجاست اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و زردشتیان بنا بر احتیاط است. و کسی که یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه را که تمام مسلمانان آنها را جزء دین اسلام می‌دانند انکار کند، چنانچه انکارش عرفاً ظهور در انکار رسالت حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله داشته باشد نجس می‌شود، بلکه اگر ظهور در انکار رسالت هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب باید از وی اجتناب کرد.

(۲) (نوری:) یعنی چیزی را که مسلمانان..

(۳) (نوری:) و اگر ضروری دین بودن آن را نداند، به طوری که انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوّت برنگردد، بهتر آن است که از او اجتناب کنند. کفاری که مانند یهود و نصاری اهل کتاب می‌باشند، ذاتاً پاک می‌باشند و تا هنگامی که علم به ملاقات بدن آنها با یکی از نجاسات که ذکر شد و می‌شود حاصل نشده است، اجتناب لازم نیست.

(خوئی:) مسأله کافر یعنی کسی که: منکر خدا یا معاد است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد. و هم چنین غلا (یعنی آنهایی که یکی از ائمّه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی آنهایی که به ائمّه علیهم السلام اظهار دشمنی می‌نمایند) نجسند. و هم چنین است کسی که نبوّت یا یکی از ضروریات دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است منکر شود. و امّا اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری) که پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد إبن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارند نیز بنا بر مشهور نجس می‌باشند و این قول، موافق احتیاط است پس اجتناب از آنها نیز لازم است.

(فاضل:) مسأله مشرک، یعنی افرادی که خدایی غیر از خدای یگانه را بپرستند، (بت پرست) یا برای خدا شریک قائل باشند و دو یا چند خدا را بپرستند، نجس می‌باشد ولی کسانی که وحدت خدای سبحان را قبول دارند و یکی از پیامبران الهی را قبول داشته باشند (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئیان) پاک می‌باشند. و اهل کتاب اگر به واسطه تحریف در دین خود مشرک شده باشند حکم سایر مشرکین را دارند و نجس می‌باشند و هم چنین کسانی که بی دین بوده و هیچ خدایی را قبول ندارند نجس می‌باشند. ناصبی‌ها نیز که دشمن ائمه اطهار علیهم السلام هستند نجس می‌باشند. خوارج و نیز مسلمانانی که مشرک شده باشند و حضرت علی علیه السلام را خدا بدانند یا یکی از ضروریات دین را انکار کنند به نحوی که به انکار خدا و رسول خدا برگردد نجس می‌باشند.

(بهجت:) مسأله کسی که منکر خدا، یا برای خدا شریک قائل است یا پیامبری حضرت خاتم الأنبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد و همین طور کسی که ایمان به خدا و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نداشته باشد، کافر و نجس می‌باشد. هم چنین کسی که یکی از ضروریّات دین اسلام مثل نماز یا روزه را با علم به این که ضروری دین است انکار نماید، نجس می‌باشد و اگر از روی تقصیر نداند و انکار نماید، احتیاطاً باید از او اجتناب کرد.

(مکارم:) مسأله کافر یعنی کسی که خدا یا پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد یا برای خدا شریکی قرار می‌دهد بنا بر احتیاط نجس است، هر چند به یکی از ادیان آسمانی، مانند آئین یهود و نصاری ایمان داشته باشد. کسی که ضروری دین اسلام یعنی چیزی را که همه مسلمانان جزء دین می‌دانند (مانند معاد روز قیامت و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن) را منکر شود، چنانچه ضروری بودن آن را بداند، کافر است و اگر در ضروری بودن آن شک ّ دارد کافر نیست ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از او اجتناب شود.

(تبریزی:) مسأله کافر یعنی کسی که منکر خدا یا نبوّت است و یا معترف به آن نیست و یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، و هم چنین غلاه (یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی: آن‌هایی که با ائمه اطهار علیهم السلام دشمنی می‌نمایند) نجسند و امّا اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری و مجوس) که پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارند، نیز بنا بر مشهور نجس می‌باشند و این قول موافق احتیاط است و لکن بنا بر اظهر این طوایف پاکند. و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است نجس می‌باشد.

(سیستانی:) مسأله کسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشد و هم چنین غُلاه (یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی آنهایی که به ائمه علیهم السلام اظهار دشمنی می‌نمایند) نجسند، و هم چنین است کسی که نبوت یا یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه را منکر شود اگر به نحوی باشد که مستلزم تکذیب پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم باشد هر چند فی الجمله. و امّا اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری و مجوس) محکوم به طهارتند.

مسأله از ۱۰۷ تا ۱۱۰ اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۱۱۴ کسانی که به خدا و پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان دارند، ولی وسوسه‌هایی برای آنها پیدا می‌شود و به مطالعه و تحقیق می‌پردازند پاکند و این وسوسه‌ها ضرری ندارد.

[ تمام بدن کافر نجس است]

مسأله ۱۰۷ تمام بدن کافر (۱) حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است.

(۱) (نوری:) غیر اهل کتاب.. (فاضل:) تمام بدن مشرک..

(مکارم:) مسأله آن چه در باره نجس بودن کافر گفته شد تمام اجزای بدن او حتّی مو و ناخن را شامل می‌شود.

(زنجانی:) مسأله آن چه در مورد نجاست کافر گفته شد تمام اندام کافر، حتّی مو و ناخن و رطوبتهای او را شامل می‌شود.

[اگر پدر و مادر و جدّ بچّه نابالغ کافر باشند]

مسأله ۱۰۸ اگر پدر و مادر و جدّ (۱) بچّه نابالغ کافر باشند (۲) آن بچه هم نجس است (۳) و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پاک است.

(۱) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، فاضل، بهجت، صافی:) جدّ و جدّه..

(۲) (نوری:) اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه بچه نابالغ، کافر غیر اهل کتاب باشند،..

(۳) (خوئی، تبریزی:) مگر در صورتی که ممیّز و مظهر اسلام باشد..

(سیستانی:) مگر در صورتی که ممیّز و مظهر اسلام باشد که در این صورت پاک است و اگر از پدر و مادر خود رو گردان و به مسلمانها تمایل داشته باشد و یا در حال تحقیق و بررسی باشد، حکم به نجاستش مشکل است و اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه، یکی از اینها مسلمان باشد به تفصیلی که در مسأله [اختصاصی ۲۱۰، صفحه ۱۲۸] خواهد آمد بچه پاک است.

(زنجانی:) مسأله طفل ممیّز اگر اظهار کفر کند، کافر و اگر اظهار اسلام کند، مسلمان است. و طفل غیر ممیّز و طفل ممیّزی که نه اظهار کفر کرده و نه اظهار اسلام، چنانچه پدر و مادر و نیز جدّ و جدّه نزدیک وی کافر باشند، آن بچّه هم نجس است و اگر یکی از آنان مسلمان باشد، بچّه پاک است.

(مکارم:) مسأله بچّه های کفّار به حکم آنها هستند، و بچّه های مسلمانان حتی بچّه ای که فقط پدرش مسلمان است، پاک است، امّا اگر فقط مادرش مسلمان باشد احتیاط، اجتناب است.

[کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه]

مسأله ۱۰۹ کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه (۱) پاک می‌باشد (۲) ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلًا نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد (۳) و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.

(۱) (فاضل:) اگر چنانچه مسلمان یا کافر بودن آن در گذشته نیز معلوم نباشد..

(سیستانی:) و نشانه‌ای هم بر اسلامش نباشد..

(۲) (تبریزی:) و جایز است در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل سایر مسلمانها غسل داد و نماز خواند و دفن کرد.

(۳) (گلپایگانی، صافی:) اگر اماره‌ای بر اسلام او نباشد و در بلاد اسلام هم نباشد، احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلًا زن مسلمان نمی‌تواند با او ازدواج کند..

(زنجانی:) مسأله کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، چنانچه سابقاً کافر بوده، نجس است و چنانچه سابقاً مسلمان بوده پاک بوده و سایر احکام مسلمان را داراست و چنانچه حالت سابقه او معلوم نباشد، پاک می‌باشد ولی احکام دیگر مسلمان را ندارد، مثلًا نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد و باید در قبرستان مسلمانان دفن نشود، مگر آن که در سرزمین اسلام باشد که ظاهراً تمام احکام مسلمان بر وی بار می‌شود.

(مکارم:) مسأله کسی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند و از اعتقادات او خبر نداریم، پاک است و جستجو و تفتیش لازم نیست و نیز در جوامع غیر اسلامی چنانچه افرادی باشند که معلوم نباشد مسلمان هستند یا کافر، پاکند.

[سب النبی صلوات الله علیه]

مسأله ۱۱۰ اگر مسلمانی (۱) به یکی از دوازده امام علیهم السلام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی داشته باشد، نجس است (۲).

(۱) (بهجت:) اگر کسی اعم ّ از مسلمان و غیر مسلمان..

(۲) (نوری:) و هم چنین است غلاه، یعنی کسانی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا می‌خوانند یا می گویند خدا در او حلول کرده است.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله شخصی که به یکی از دوازده امام علیهم السلام (زنجانی: به یکی از معصومین علیهم السلام) از روی دشمنی دشنام دهد، نجس است (زنجانی: بلکه بنا بر احتیاط، از کسی که بدون دشمنی هم دشنام دهد اجتناب شود).

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی پناه بر خدا به خدا یا پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا یکی از ائمّه معصومین علیهم السلام یا فاطمه زهرا علیها السلام دشنام و ناسزا گوید یا عداوت داشته باشد کافر است.

مسائل از ۱۱۱ تا ۱۱۲ اختصاصی

(فاضل:) مسأله ۱۱۵ اهل کتاب (یهودی و نصاری و مجوس) پاک می‌باشند.

(فاضل:) مسأله ۱۱۶ مرتدّ از لحاظ نجس و پاکی حکم گروهی را دارد که به دین آنها درآمده است، بنا بر این اگر مشرک شده باشد نجس و اگر به دین یهودی و نصرانی گرویده باشد محکوم به طهارت است.

(مکارم:) مسأله ۱۲۰ کسانی که در حق ّ علی علیه السلام و سایر امامان علیهم السلام غلوّ کنند یعنی آن بزرگواران را خدا بدانند یا صفات مخصوص خدایی برای آنها قائل باشند کافرند.

(مکارم:) مسأله ۱۲۱ کسانی که عقیده به وحدت وجود دارند یعنی می گویند در عالم هستی یک وجود بیش نیست و آن خدا است و همه موجودات عین خدا هستند، و کسانی که معتقدند خدا در انسان یا موجود دیگری حلول کرده، و با آن یکی شده، یا خدا را جسم بدانند احتیاط واجب اجتناب از آنهاست.

(مکارم:) مسأله ۱۲۲ تمام فرقه‌های اسلامی پاکند مگر آنها که با ائمّه معصومین علیهم السلام عداوت و دشمنی دارند و خوارج و غلاه یعنی غلوّ کنندگان در حق ّ ائمّه علیهم السلام.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

۹. کافر
۱. کسی که توحید یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام، مانند نماز و روزه را انکار کند یا معتقد به نقصی در رسالت رسول اکرم(ص) باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد.
توجه:
 انکار هر یک از ضروریات دین در صورتی باعث کفر می‌شود که به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم(ص) یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود.
۲. کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است.
توجه:
 مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی(ع) بداند و دارای یکی از کتاب‌های الهی که بر انبیا(ع) نازل شده است باشد، مانند یهود، نصاری، زرتشتی‌ها و همچنین صابئین (که ادعای پیروی از پیامبر خدا حضرت یحیی(ع) را دارند و می‌گویند کتاب او نزد ما موجود است).
۳. صرف اعتقاد به رسالت خاتم النبیین صلی‌الله‌علیه‌وآله برای اجرای حکم اسلام کافی نیست، بنابراین آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادی، ایمان به رسالت خاتم النبیین(ص)دارند، ولی بر اساس روش و عادت نیاکان خود عمــل می‌کنند مسلمان به حساب نمی‌آیند. بلی اگر از اهل کتاب محسوب شوند محکوم به طهارت هستند.
۴. مسلمان مرتد، کافر و نجس است، نجس هم خواهد بود، ولی صرف ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی‌گردد، و تا زمانی که ارتداد وی احراز نشده است حکم سایر مسلمانان را دارد.
۵. فرقه‌ی«علی اللهی‌ها» اگر اعتقاد داشته باشند که امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) خدا است «تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا» یا او را شریک خداوند بدانند کافر و نجس‌اند.
۶. کسی‌که به یکی‌از امامان معصوم دشنام دهد و اهانت کند کافر و نجس است.
۷. تمام پیروان فرقه‌ی گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند. رساله آموزشی


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

۶پرسش: اگر ما خودمان بدانیم که شخص کافر است ولی از نظر عرف مسلمان به حساب بیاید، مثلا در پرسش نامه خود را مسلمان معرفی کند آیا چنین شخصی را باید کافر دانست؟
پاسخ: اگر منکر نبوّت یا چیزی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از طرف پروردگاربه مردم تبلیغ کرده که مستلزم تکذیب پیامبر (صلی الله علیه و آله) بشود هرچند فی الجمله کافر و نجس است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله صافي گلپايگاني
آيت الله صافي گلپايگاني

۸. كافر
مسأله۱۰۷. كافر يعني كسي كه منكر خدا است يا براي خدا شريك قرار مي‎دهد، يا رسالت حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله را قبول ندارد، نجس است. و نيز كسي كه يكي از ضروريات دين مبين اسلام را منكر شود، چنان‌چه بداند آن چيز ضروري دين است، نجس مي‎باشد، و اگر نداند احتياطاً بايد از او اجتناب كرد. و نيز كافر كتابي بنابر قول مشهور نجس است و احتياط واجب، رعايت اين قول است.

مسأله۱۰۸. تمام بدن كافر حتي مو و ناخن و رطوبت‎هاي او نجس است.

مسأله۱۰۹. اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ كافر باشند، آن بچه هم نجس است، و اگر يكي از اين‌ها مسلمان باشد بچه پاك است.

مسأله۱۱۰. كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، پاك مي‎باشد ولي اگر اماره‎اي بر اسلام او نباشد و در بلاد اسلام هم نباشد، احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثلاً زن مسلمان نمي‎تواند با او ازدواج كند و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود.

مسأله۱۱۱. اگر مسلماني به يكي از دوازده امام عليهم السلام دشنام دهد، يا با آنان دشمني داشته باشد، نجس است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

 

 

حتما بخوانيد

 

 1. حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده
 2. ازدواج مسلمان با غير مسلمان
 3. ازدواج موقت با غیر مسلمان
 4. كافركيست
 5. آيا بودايي ها نجس هستند
 6. نیم خورده سگ و خوک و کافــر
 7. آيا فرقه علی‌اللهی كافرو نجس هستند
 8. آيا فرقه اهل حق كافرو نجس هستند
 9. آيا فرقه اسماعيليه كافرو نجس هستند
 10. آيا صابئه كافرو نجس هستند
 11. كار و دريافت مزد از يهودي و مسيحي
 12. احکام کافرو مقصود از اهل کتاب
 13. نجاست اشياء مشترك بين كفار و مسلمين
 14. آيا با مس ميت كافرغسل واجب مي شود
 15. ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق
 16. دست دادن با نامحرم
 17. آيا بهائي ها كافرو نجس هستند
 18. آيا كسي كه نماز نمي خواند كافراست
 19. وارد شدن توريست كافربه مسجد
🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.