وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج

وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج

وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج

وكيل عقد ازدواج

پرسش ۴۰ . آيا خود مرد مى تواند از طرف زن، وكيل شود و عقد را بخواند؟

همه مراجع: آرى، مى تواند.

پرسش ۴۱ . در اجراى صيغه عقد، آيا زن هم مى تواند از طرف دختر و پسر وكيل شود؟

همه مراجع: آرى، مى تواند.[۲]

پرسش ۴۲ . اگر به كسى براى خواندن عقد ازدواج وكالت داديم و بعد پشيمان شديم؛ ولى وكيل صيغه عقد را جارى كرد، آيا عقد صحيح است؟

همه مراجع: اگر پيش از اجراى صيغه عقد، به او اطلاع داده باشيد، صحت عقد منوط به اجازه شما است. اما اگر صيغه عقد را خوانده و بعد به او اطلاع داده ايد، عقد صحيح است.[۳]

 • [۱]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۳۶۷ ؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۳۶۳ و وحيد، توضيح المسائل، م ۲۴۳۱، دفتر: خامنه اى.
 • [۲]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۳۶۷ ؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۳۶۳ و امام و فاضل و مكارم، التعليقات على العروه، باب العقد و احكامه، م ۱۵ و دفتر: خامنه اى.
 • [۳]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۲۶۲ ؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۲۳۱۴ و دفتر: خامنه اى.(احكام ازدواج،پرسمان).

 

[مسأله ۲۳۶۴]

مسأله ۲۳۶۴ وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود (۱)

(۱) (زنجانی ): بلکه بچه ممیّز نیز می تواند برای خواندن صیغه وکیل شود.

(مکارم ): مسأله وکالت مرد از طرف زن ، یا زن از طرف مرد، برای خواندن صیغه مانعی ندارد.

[مسأله ۲۳۶۵]

مسأله ۲۳۶۵ زن و مرد تا یقین (۱) نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است ، نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند (۲) و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی کند (۳) ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافی است .

(۱) (سیستانی ): تا اطمینان .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(۲) (مکارم ): ولی اگر وکیلی مورد اعتماد باشد و بگوید خوانده ام کافی است .

(فاضل ): نمی توانند با یکدیگر رفتار محرمانه نمایند ..

(۳) (سیستانی ): بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام ولی اطمینان به گفته او نباشد، احتیاط واجب آن است که بر آن ترتیب اثر ندهند.

(زنجانی ): مسأله زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است یا بدلیل معتبری همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد که صیغه خوانده شده نمی توانند به احکام زناشوئی عمل کنند، مثلًا به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی کند، و اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام بنا بر احتیاط واجب تا از گفته وی به خواندن صیغه اطمینان نشود گفته وکیل کفایت نمی کند و اگر اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود که وکیل عقد را خوانده و شک داشته باشیم که درست خوانده یا خیر؛ عقد خوانده شده ، شرعاً صحیح به شمار می آید.

[مسأله ۲۳۶۶]

مسأله ۲۳۶۶ اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلًا ده روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند (۱) ( در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیارکامل داده (۲) آن وکیل می تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد؛ و اگر (۳) معلوم باشد که زن ، روز یا ساعت معیّنی را قصد کرده ، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

(۱) (مکارم ): باید آغاز آن را از روز و ساعتی که عقد می کند قرار دهد. [پایان مسأله ] (زنجانی ): آن وکیل در صورت امکان نباید بیش از مقداری که معمول است خواندن عقد را به تأخیر بیندازد، مگر قرینه ای در کار باشد که در این صورت می تواند هر مقداری که قرینه دلالت می کند خواندن عقدرا به تأخیر بیندازد، در هر حال بنا بر احتیاط واجب باید ابتدای ده روز را همان زمان عقد قرار دهد.

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (اراکی )، (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ) و (صافی ) نیست ]

(۳) (خوئی )، (گلپایگانی )، (اراکی )، (سیستانی )، (صافی )، (تبریزی ): ولی اگر ..

[مسأله ۲۳۶۷]

مسأله ۲۳۶۷ یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف دو نفر (۱) وکیل شود و نیز انسان (۲) می تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند (۳) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که عقد را دو نفر بخوانند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(۱) (گلپایگانی )، (صافی )، (نوری ): از طرف زن و مرد ..

(۲) (گلپایگانی )، (صافی )، (نوری ): نیز مرد ..

(۳) (گلپایگانی )، (صافی )، (نوری ): و همچنین زن می تواند از طرف مرد وکیل شود که خود را به عقد او درآورد ..

(مکارم ): مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که یک نفر از سوی دو همسر صیغه عقد نخواند، یعنی دو طرف عقد دو نفر باشند و نیز احتیاط مستحب ّ این است که انسان نمی تواند از طرف زن وکیل شود تا او را برای خود به طور دائم و یا موقّت عقد کند.

(زنجانی ): مسأله یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا موقّت از طرف دو نفر وکیل شود هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که عقد را دو نفر بخوانند، ولی عقد شوهر به وکالت از طرف زن و عقد زن به وکالت از طرف شوهر به احتیاط واجب صحیح نیست ، خواه وکالت در ایجاب باشد یا در قبول ، حتّی اگر عقد را دو نفر بخوانند مثل اینکه مرد وکیل زن باشد و زن وکیل مرد، یا شخص دیگری را برای خود وکیل نماید.

[وکالت در ازدواج موقت]

مسأله ۲۴۲۸ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدّت و مبلغ معیّن او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدّت یا مبلغی که معیّن شده او را صیغه کند (۱) وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم (۲) عقد صحیح و گر نه باطل است.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (بهجت) و (مکارم) نیست

(۱) (اراکی): آن عقد فضولی است و وقتی آن زن فهمید می‌تواند به آن عقد رضایت دهد و چنانچه اجازه دهد، عقد نافذ و صحیح است.

(۲) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): اگر اجازه نماید..

(زنجانی): وقتی آن زن فهمید، اگر پیش از آن که عقد انجام شده را رد کند، رضایت خود را به آن ابراز کند..

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

نکاح فضولی

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

عقد فضولی

س: آيا صيغه نکاح به گونه فضولى صحيح است؟

ج) صيغه نکاح فضولى با اجازه متأخر (بعدى) تصحيح مى‌شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال ۳۵۸. آیا یک نفر مى تواند عقد را به فارسى یا عربى اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از سوى طرف مقابل اجرا کند؟

جواب: مرد مى تواند از طرف زن وکیل شود و عقد را بخواند و از طرف خودش قبول کند مثل این که بگوید: موکله خودم فلان کس را به عقد موقّت خودم در فلان مدّت به فلان مبلغ مهر در آوردم سپس بگوید قبول کردم، در صورتى که عربى بتواند، به عربى بخواند و اگر نتواند به فارسى بخواند و زن هم مى تواند از طرف مرد وکیل شود.

سؤال ۳۶۰. آیا تعدّد وکیل از سوى مرد و زن در اجراى عقد لازم است؟

جواب: تعدّد وکیل در اجراى عقد احتیاط مستحب است. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26716

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

 1. اگر دختر بدون اجازه پدر ازدواج کند
 2. خواندن صیغه ازدواج به عربی
 3. خواندن صیغه ازدواج به فارسی
 4. غلط خواندن عقد ازدواج
 5. طلاق ازدواج موقت
 6. خواندن صیغه عقد به صورت تلفنی
 7. خواندن صیغه عقد به صورت اینترنتی
 8. حکم شرعی ازدواج اجباری

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم 

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقتکلید : وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل عقد در صیغه موقت وکالت  وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواجوكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.