وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباسمسأله 856 خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد (1)، یک خون حساب می شود (2) ولی اگر پشت آن، جدا خونی شود (3)، بنا بر احتیاط واجب (4) باید هر کدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونی که در پشت و روی…

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزارمسأله 855 اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس، در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و بنا بر احتیاط واجب باید خون استحاضه، در بدن یا لباس نمازگزار نباشد، ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان…

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی داردمسأله 849 اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد (چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است (1))، تا وقتی که زخم یا جراحت…

مواردی که لازم نیست بدن و لباس پاک باشد

مواردی که لازم نیست بدن و لباس پاک باشد مواردی که لازم نیست بدن و لباس پاک باشدمواردی که لازم نیست بدن و لباس نماز گزار پاک باشدمسأله 848 در سه صورت (1) که تفصیل آنها بعداً گفته می شود، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح…

نماز بر روی تخت و تشک نجس

نماز بر روی تخت و تشک نجس  اشاره مسأله 847 کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد (1) و لحاف یا تشک او (2) نجس یا ابریشم خالص یا از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن است که در نماز خود را با آنها نپوشاند. این مسأله،…

حکم پوشیدن لباس جنس مخالف و نماز

حکم پوشیدن لباس جنس مخالف و نماز در نوشتار قبل حکم پوشش لباس جنس مخالف مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 846 احتیاط واجب (1) آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد (2) ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال…

نماز خواندن در لباس شهرت

نماز خواندن در لباس شهرتدر نوشتار قبل تعریفی از لباس شهرت و برخی از احکام آن مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 845 بنا بر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را…

احکام متفرقه لباس نمازگزار

احکام متفرقه لباس نمازگزار  مسأله 839 پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلا باف (1) (و لباسی که از مردار تهیه شده (2)) در حال ناچاری مانعی ندارد (3). و نیز کسی که ناچار است لباس به پوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد (و تا آخر وقت هم…

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط ششممسأله 834 لباس مرد نمازگزار (1) باید ابریشم…

استفاده از طلا در نماز چگونه است

استفاده از طلا در نماز چگونه است استفاده از طلا در نماز چگونه است در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط پنجممسأله 831 پوشیدن لباس طلا باف برای مرد (1)…

لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد

لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط سوم لباس نمازگزارمسأله 821 لباس نمازگزار…

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد] مسأله 820 اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد (1)، نماز خواندن در آن لباس باطل است (2) و هم چنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع…

نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد

نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد1- در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-لباس غصبی لباسی هست که متعلق به دیگری است و بدون رضایت…

اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود

اگر در نماز بدن یا لباس نجس شودمساله 804 کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز، بدن یا لباس او نجس شود (1) و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است (2) و شک کند که…

فراموش کند که لباس یا بدن نجس بوده

فراموش کند که لباس یا بدن نجس بودهمسأله 803 اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن (1) یادش بیاید (2) باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. (1) (زنجانی:) قبل از گذشتن وقت، یادش بیاید نماز را…