نماز زن حائض در سفرReviewed by مهدي يوسف وند on Oct 30Rating: 1.0

نماز زن حائض در سفر

حيض در سفر

پرسش 110 . زن حائض در شهرى كه وطنش نيست قصد ماندن ده روز مى كند؛  در بين اين ده روز از خون پاك مى شود؛ آيا بايد نماز خود را شكسته بخواند يا تمام؟

همه مراجع: اگر قصد ماندن ده روز را داشته، نمازش تمام است؛ هر چند تعدادى از روزها را نماز نخوانده باشد.