وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج

نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج

رساله توضیح المسائل طهارت

[اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود]

مسأله ۱۶۴ اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو بردن در کر و جاری (۱)، پاک می‌گردد. و اگر باطن آنها نجس شود (۲) پاک نمی‌گردد (۳).

(۱) (مکارم:) و یا گرفتن زیر شیر آب..

(۲) (مکارم:) باید آن قدر صبر کرد تا یقین حاصل شود آب داخل آن نفوذ کرده و خارج شده.

(۳) (اراکی:) اگر آب کر یا جاری در باطن آنها به مقداری که نجس است، نفوذ کند، پاک می‌شود.

(خوئی، تبریزی:) اگر باطن آنها نجس شود، تطهیر آنها مثل تطهیر کوزه نجس است که در مسأله [۱۵۴] گذشت.

(زنجانی:) چنانچه آب به باطن آنها برسد و در هنگام رسیدن به باطن آنها ندانیم آب از مطلق بودن خارج شده است، پاک می‌شود.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، چنانچه آنها را در ظرفی ریخته و در آب کر یا جاری بگذارند و به قدری بماند که رطوبت آب پاک به باطن آنها، تا آنجایی که رطوبت نجس سرایت کرده برسد بعید نیست که گفته شود همین اندازه در تطهیر آنها (صافی: در تطهیر باطن آنها) کافی است به شرط آن که رطوبت نجس باطن آنها قبل از تطهیر خشک شده باشد.

(سیستانی:) مسأله اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اینها نجس شود، با فرو بردن در آب کُر و جاری پاک می‌گردد. و با آب قلیل نیز می‌شود تطهیر کرد و اگر باطن آنها نجس شود، چنانچه آب کر یا جاری به باطن آنها برسد پاک می‌شوند اگر ظاهر صابون نجس شود، می‌شود آن را تطهیر کرد ولی اگر باطن آن نجس شود، قابل تطهیر نیست.

(بهجت:) مسأله اگر ظاهر گندم، برنج، صابون و مانند اینها نجس شود به وسیله آب قلیل یا فرو بردن در آب کُر و جاری پاک می‌شود و اگر باطن آنها نجس شود با آب قلیل ظاهر آنها پاک می‌شود، ولی باطن آنها پاک نمی‌شود، مگر این که در کر یا جاری به قدری بماند که آب به باطن آنها نفوذ کند، یعنی آب به هر جایی از باطن که یقین دارد نجاست به آنجا رسیده بود، برسد و بنا بر أحوط باید آب مطلق به باطن آنها برود نه آب مضاف و قبلًا آن‌ها را برای تطهیر باطن خشک کنند.

[ اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده]

مسأله ۱۶۵ اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون (۱) رسیده یا نه، باطن آن پاک است.

(۱) (مکارم:) به باطن چیزی.. زنجانی (:) به باطن صابون مثلًا..

[اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد]

مسأله ۱۶۶ اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد (۱) چنانچه آن را در ظرفی (۲) بگذارند و سه مرتبه (۳) آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود و ظرف آن هم پاک می‌گردد (۴). ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند باید در هر مرتبه (۵) که آب روی آن می‌ریزند، آن را فشار دهند (۶) و ظرف را کج کنند، تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) به غیر بول نجس شده باشد.

. (مکارم:) اگر چیزی نجس شده باشد..

(۲) (خوئی، تبریزی:) در کاسه و مانند آن..

(۳) (بهجت:) یک مرتبه..

(فاضل:) سه مرتبه با آب قلیل.. [عبارت «سه مرتبه» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(۴) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه آن را در ظرف پاکی بگذارند و بعد از زوال عین نجس، یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود و اگر به بول نجس شده بعد از زوال عین، دو مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود و ظرف آن هم پاک می‌گردد..

(سیستانی:) چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند و در این صورت ظرف هم پاک می‌شود..

(۵) (بهجت:) باید بعد از آن..

(۶) – (فاضل:) و غساله آن را کاملًا بیرون بریزند.

(زنجانی:) مسأله اگر ظاهر برنج و گوشت و مانند اینها نجس شده باشد در جایی که تعدد لازم نیست، چنانچه آن را در کاسه و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود.

[ اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود]

مسأله ۱۸۱ اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کمتر از کر هم پاک می‌شود. (۱)

(۱) (مکارم:) با آب کشیدن پاک می‌شود، خواه با آب قلیل باشد یا کر و جاری یا زیر شیر آب.

(سیستانی:) با آب قلیل هم پاک می‌شود.

[ اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند]

مسأله ۱۸۲ اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند پاک نمی‌شود. (۱)

(۱) (زنجانی:) ظاهر آن پاک می‌شود ولی باطن آن پاک نمی‌شود.

(مکارم:) مسأله هر گاه قند یا شکر نجس شود با آب کشیدن پاک نمی‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وجود فضله موش در مواد خیس خورده

پرسش : اگر برنج خیس کرده باشیم اما قبل از آبکش کردن متوجه وجود فضله موش در آن شویم تکلیف چیست؟
پاسخ : اگر به اندازه ای در آب بوده است که نجاست به داخلش نفوذ کرده یا پخته شده باشد خوردن آن حرام است. چون برای پاک شدن باید آب درونش جریان پیدا کند و صرف نمناک شدن کافی نیست، چون صدق غَسل پیدا نمی کند؛ ولی اگر ظاهر آن را آب بکشند پاک است و چیزی را نجس نمی کند. در هر صورت می توان به عنوان خوراک حیوانات از آن استفاده کرد.

غذای پخته ای که نجاست در آن پیدا شده

پرسش : اگر در غذای پخته شده نجاستی مانند فضله موش پیدا شود حکم چیست؟
پاسخ : اگر یقین دارد که نجاست هنگام پختن غذا در ظرف بوده، غذا نجس شده است و نمی توان از آن استفاده کرد ولی اگر احتمال می دهد بعدا افتاده آن مقدار که یقین به سرایت دارد را جدا می کند و بقیه پاک است و جستجو لازم نیست.

دیدن نجاست در غذا توسط فرزند صاحبخانه

پرسش : آیا اعضای خانواده مانند فرزند در لزوم اطلاع دادن نجاست غذا، حکم صاحبخانه را دارد؟
پاسخ : فرزند در حکم صاحبخانه نیست و لازم نیست بگوید.

اطلاع از نجس بودن غذا در میهمانی

پرسش : اگر صاحبخانه یا میهمان متوجه شود که غذا نجس است باید به دیگران اطلاع دهد؟
پاسخ : هرگاه صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بنابر احتیاط واجب باید به میهمان ها بگوید، ولى اگر یکى از میهمان ها بفهمد لازم نیست به دیگران بگوید فقط خودش باید اجتناب کند، مگر این‏که با او معاشرت داشته باشند که براى جلوگیرى از آلودگى خودش مى‏تواند بعد از غذا خوردن به آنها بگوید، تا دست و دهانخود را آب بکشند.

وجود فضله موش در مواد خشک

پرسش : اگر در مواد خشک مانند برنج و گندم، فضله موش پیدا کنیم تکلیف چیست؟
پاسخ : می توانند فضله و مقداری از اطراف آن را بردارند و بقیه را مصرف کنند.

حکم کتمان نجاست غذا به بهانه حفظ آبروی صاحبخانه

پرسش : چنانچه صاحبخانه در غذا نجاستی مشاهده کند، آیا می تواند برای حفظ آبرو، این موضوع را کتمان نماید؟
پاسخ : نباید از این غذا استفاده کند و توجه داشته باشید که آبرو به این امور از بین نمی رود و در هر کجا باشد می توان لقمه نانی برای میهمان تهیه کرد مگر اینکه ضرورت جدی پیش آید.

عمل به نذر با غذای نجس

پرسش : در حال پختن آش نذری بودم که درون آن فضله موش ديدم ، با این وجود آنرا تقسيم کردم، حال آیا نذرم ادا شده است یا کفاره دارد؟
پاسخ : اگر یقین قطعی نداشته باشید اعتنا نکنید و تشخیص فضله موش کار آسانی نیست اما در صورت یقین به فضله بودن، نذرش ادا نشده است.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

 

 

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/xhIYE4

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید:  نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنجنجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.