وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات

در نوشتار قبل «ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکی

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب  است

مسأله ۲۵۹۹ چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب ّ است (۱):

اوّل: موقع سر بریدن ِ گوسفند دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند و (۲) موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند (۳) و مستحب ّ است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند (۴)

دوم: کسی که حیوان را می‌کشد، رو به قبله باشد (۵)

سوم (۶): پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.

چهارم (۷): کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلًا کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند (۸).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(۱) (مکارم): چند چیز در ذبح حیوانات طبق بعضی از روایات مستحب ّ است:..

(سیستانی): فقهاء رضوان اللّه علیهم چند چیز را در سر بریدن حیوانات مستحب ّ شمرده‌اند:..

(۲) (فاضل): اوّل: «بنا بر مشهور، موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند» و..

(۳) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): موقع کشتن شتر در حال نشستگی دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند ((سیستانی): و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند)..

(۴) (مکارم): اوّل: هنگام سربریدن گوسفند دست و پایش را باز بگذارند و موقع سربریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و هنگام کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز گذارند و مرغ را بعد از سربریدن رها کنند، تا پر و بال بزند..

(۵) [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][مورد دوم در رساله آیات عظام: (خوئی)، (تبریزی)، (نوری) و (سیستانی) نیست]

(۶) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (نوری): دوم:.

(۷) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی)، (نوری): سوم:..

(۸) (مکارم): مثلًا با سرعت سر او را ببرند.

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

[مسأله ۲۶۰۰]

مسأله ۲۶۰۰ چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است (۱):

اوّل: آن که کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت آن بریده شود.

دوم: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند.

سوم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد.

چهارم: خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد (۲). و احتیاط آن است که پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را نکنند و مغز حرام را که در تیره پشت است نبرند و حرام است که پیش از بیرون آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا کنند ولی با این عمل حیوان حرام نمی‌شود.

(۱) (مکارم): مطابق بعضی از روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است:..

(۲) (اراکی)، (مکارم): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: اوّل: آن که کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت بریده شود. دوم: آن که پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا کنند، بلکه احتیاط واجب ترک اینکار است، اگر چه گوشت ذبیحه بواسطه آن حرام نمی‌شود ولی اگر از روی غفلت یا بواسطه تیز بودن کارد بی اختیار سر حیوان جدا شود، مکروه نیست. سوم: آن که پیش از بیرون آمدن روح؛ پوست حیوان را بکنند؛ بلکه احتیاط واجب ترک آن است، اگر چه گوشت ذبیحه بواسطه آن حرام نمی‌شود. چهارم: آن که پیش از بیرون آمدن روح، مغز حرام را که در تیره پشت است ببرند. ((صافی): بلکه احتیاط ترک این کار است). پنجم: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. ششم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. هفتم: خود انسان چهارپایی را که پرورش داده بکشد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: (۱ پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند. (۲ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. (۳) در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. (۴) خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.

(سیستانی): در بعضی از روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است..

(سیستانی): حیوان دیگر که از جنس اوست..

(زنجانی): مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: اوّل: آن که کارد را پشت گردن فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که گردن از پشت آن بریده شود. دوم: پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا کنند ولی اگر از روی غفلت یا به واسطه تیز بودن کارد، بی اختیار سر حیوان جدا شود مکروه نیست. سوم: پیش از آن که روح از بدن حیوان بیرون رود عمداً مغز حرام را که در تیره پشت است و از مهره‌های گردن تا دم حیوان امتداد دارد ببرند. بنا بر احتیاط استحبابی مؤکد این امر و دو امر قبلی رعایت شده و از خوردن حیوانی که در هنگام سر بریدن آن یکی از این سه امر رعایت نشده خودداری شود. چهارم: پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند. پنجم: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. ششم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه ذبح کنند، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد. هفتم: خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.

(فاضل): مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: اوّل: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. دوم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. سوم: خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد و احتیاط واجب آن است که پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را نکنند و مغز حرام را که در تیره پشت است نبرند، اگر چه گوشت ذبیحه بواسطه آن حرام نمی‌شود و بنا بر احتیاط نباید پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا کنند بلکه حرمت آن، خالی از قوّت نیست ولی با این عمل حیوان حرام نمی‌شود. و اگر از روی غفلت یا بواسطه تیز بودن کارد، بی اختیار سر حیوان جدا شود مکروه نیست.

(بهجت): مسأله اگر هنگام بریدن سر حیوان، پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا کنند، مانعی ندارد و حیوان پاک و حلال است، ولی اگر عمداً بخواهند سرش را از بدن جدا کنند، بنا بر أظهر خوردن گوشت آن مکروه است، بلکه خلاف احتیاط است. پیش از بیرون آمدن روح و سرد شدن بدن حیوان، مکروه است بلکه خلاف احتیاط است پوست حیوان را بکنند و یا این که اعضای بدنش را قطع کنند.

مسائل اختصاصی

(مکارم): مسأله ۲۲۳۲ احتیاط مستحب ّ آن است که پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا نکنند، بنا بر این اگر دستگاههایی برای ذبح حیوانات تهیّه شود که سر حیوان را به کلّی قطع می‌کند حیوان حرام نمی‌شود، هر چند بهتر است طوری باشد که تمام سر را قطع نکند، ولی در هر حال باید تمام شرایط با دستگاههای ماشینی رعایت شود. و نیز احتیاط مستحب ّ آن است که مغز حرام حیوان را که در وسط تیره پشت است، قبل از جان دادن نبرند و پوست حیوان را جدا ننمایند.

(مکارم): مسأله ۲۲۳۳ در زمان ما گاه برای آسان شدن ذبح حیوانات به حیوان شوک می‌دهند، تا کمی بی حس شود و به راحتی یا به وسیله دستگاهها سر آن را ببرند، این کار در صورتی که حیوان بعد از شوک زنده باشد اشکالی ندارد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/6d1och

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلید: مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.