مستحبات و مکروهات دستشویی رفتن

مستحبات و مکروهات دستشویی رفتن

در نوشتار قبل «آداب دستشویی رفتن در اسلام» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مستحبات تخلی [مستحبات و مکروهات تخلی ]

پرسش : موقع تخلی بهتر است چه اعمالی رعایت شود؟

پاسخ : مستحب است در موقع تخلّى جایى بنشیند که کسى مطلقاً او را نبیند، همچنین مستحب است هنگام تخلّى سر را بپوشاند.

مکروهات تخلی [مستحبات و مکروهات تخلی ]

پرسش : موقع تخلی بهتر است چه کارهایی ترک شود؟

پاسخ : این کارها در موقع تخلّى مکروه است:

1- نشستن زیر درختان میوه،

2- نشستن در جایى که محلّ عبور و مرور مردم است، هرچند کسى او را نبیند.

3- نشستن‏اطراف خانه‏ ها،

4- نشستن مقابل خورشید و ماه، ولى اگر عورت خود را بپوشاند، مکروه نیست.

5- توقّف زیاد،

6- سخن گفتن مگر به هنگام ضرورت، ولى ذکر خدا در همه حال خوب است.

7- ایستاده بول کردن،

8- بول کردن در آب، مخصوصاً آبهاى ایستاده،

9- بول کردن در سوراخ جانوران،

10- بول کردن در زمینهاى سفت که از آن ترشّح مى‏شود و در مقابل باد.

تخلی در حمام [مستحبات و مکروهات تخلی ]

پرسش : احتراماً حکم تخلی در حمام را بفرمایید. آیا فرقی در حمام های امروزی که بعضاً حمام و توالت مشترک هستند وجود دارد؟

پاسخ : با توجه به ضرورت هایی که در زمان ما به وجود آمده اشکالی ندارد.

نگه داشتن بول و غائط [مستحبات و مکروهات تخلی ]

پرسش : اگر شخصی خودداری کند از تخلی، چه حکمی دارد؟

پاسخ : نگه داشتن بول و غائط مکروه است، و اگر ضرر داشته باشد اشکال دارد.

مواقعی که مستحب است بول کند [مستحبات و مکروهات تخلی ]

پرسش : آیا مواردی هست که بول کردن سفارش شده باشد؟

پاسخ : مستحب است پیش از خواب و پیش از وضو جهت نماز و بعد از خارج شدن منى، بول کند.

طهارت با دست راست [مستحبات و مکروهات تخلی ]

پرسش : طهارت گرفتن با دست راست چه حکمی دارد؟

پاسخ : کراهت دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.