تذكر: تقريرات اين بخش توسط «حجت الاسلام مهدي يوسف وند» به صورت خلاصه، از درس اساتيد معظم گردآوري مي شود.

 *-در سطوح عالي حوزه علميه، طلاب مبانی، دلایل و توضیحات استاد خود در دروس را گردآوري مي نمايند و نظرات خود را نيز با نظر استاد مقايسه مي كنند. اين آثار را «تقريرات» گويند. 

درس خارج مراجع عظام تقليد

اين بخش در حال تكميل و بروز رساني است… 18