فاصله بین صفوف نماز جماعت

فاصله بین صفوف نماز جماعت

رساله توضيح المسائل نماز

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][مأموم نباید جلوتر از امام بایستد]

مسأله ۱۴۳۲ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او هم بایستد اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد (۱)، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد.

(۱) (اراکی:) به طوری که اعضاء سجده هم عقب تر باشد. [پایان مسأله] (گلپایگانی:) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او بایستد اشکال ندارد ولی اگر قدّ او بلندتر از امام است، بنا بر احتیاط واجب باید طوری بایستد که در رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد.

(خوئی، زنجانی، تبریزی، صافی:) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و بنا بر احتیاط واجب اگر مأموم یک مرد باشد قدری عقب تر در طرف راست امام بایستد و اگر متعدّد باشند، پشت سر امام بایستند و در صورت اوّل اگر قدّ او بلندتر از امام است بنا بر احتیاط واجب باید طوری بایستد که در رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد.

(زنجانی، تبریزی:) بنا بر احتیاط..

(تبریزی:) و بعید نیست که جایز باشد با امام برابر بایستد و لو قدّ او بلندتر از امام باشد و اگر متعدّد باشند، پشت سر امام بایستند.

(صافی:) اگر مأموم یک نفر باشد در طرف راست امام، قدری عقب تر بایستد..

(زنجانی:) چنانچه در مسأله [۱۴۸۰] خواهد آمد..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط باید طوری بایستد که سر او در رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد.

(فاضل، نوری:) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و بنا بر احتیاط واجب قدری عقب تر از امام بایستد و چنانچه قامت او بلندتر از امام باشد به طوری که عقب تر از امام می ایستد، امّا در رکوع و سجودش جلوتر از امام باشد اشکال ندارد.

(نوری:) چنانچه قد او بلندتر از امام باشد، بنا بر احتیاط واجب باید طوری بایستد که در رکوع و سجود نیز جلوتر از امام نباشد.

(سیستانی:) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد بلکه احتیاط واجب آن است که اگر مأموم متعدد باشند، مساوی امام نایستند ولی اگر مأموم یک مرد باشد اشکال ندارد که مساوی امام بایستد.

(مکارم:) شرط چهارم مأموم جلوتر از امام نایستد. اگر مأموم در ابتدای جماعت یا در اثناء، جلوتر بایستد جماعت او باطل می شود. احتیاط این است که مساوی هم نایستد، بلکه کمی عقب تر قرار گیرد و این عقب تر بودن در تمام حالات نماز مراعات گردد حتّی در حالت رکوع و سجود.

(بهجت:) مسأله مأموم نباید بنا بر أظهر جلوتر از امام بایستد و أظهر این است که می تواند مساوی امام بایستد ولی احتیاط در این است که مساوی هم نایستد بلکه از امام عقب تر باشد؛ و أفضل آن است که اگر مأموم یک نفر است، در طرف راست امام بایستد و اگر بیشتر هستند، پشت سر او قرار بگیرند.

[ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام]

مسأله ۱۴۳۵ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد و نیز اگر بین انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده (۱) و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، هیچ فاصله نداشته باشد.

(۱) (نوری:) اگر بین انسان و مأمومی که جلوی او ایستاده..

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۴۱۷.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بیشتر از یک قدم ِ فراخ فاصله نباشد و نیز اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متّصل باشد، بنا بر احتیاط واجب باید فاصله جای سجده اش از جای ایستادن او بیشتر از یک قدم فراخ نباشد. و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، بیشتر از یک قدم معمولی فاصله ای نداشته باشد.

(اراکی:) بیشتر از یک قدم معمولی «یک گام»..

(فاضل:) بیشتر از یک قدم معمولی..

(اراکی، فاضل:) بیشتر از یک قدم معمولی..

(فاضل:) هیچ فاصله ای نداشته باشد.

(صافی:) و بهتر این است که هیچ فاصله نداشته باشد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به اندازه یک متر فاصله نباشد. و هم چنین است اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متّصل باشد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده هیچ فاصله ای نداشته باشد.

(سیستانی:) بیش از بلندترین مراتب یک قدم..

(سیستانی:) احتیاط مستحب آن است که جای ایستادن مأموم با جای ایستادن کسی که جلوی او ایستاده، بیش از اندازه جسد انسان در حالی که به سجده می رود، فاصله نداشته باشد.

(زنجانی:) مسأله لازم است بین امام و مأموم بیش از مقدار جسد انسان در حال سجده فاصله نباشد، و بنا بر احتیاط واجب کمتر از این مقدار باشد و هم چنین است اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوی او قرار دارد به امام متصل باشد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، هیچ فاصله نداشته باشد.

(بهجت:) مسأله باید بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر یک انسان که به سجده رفته است، فاصله نباشد؛ بنا بر این اگر بین آن دو، این مقدار فاصله بود یعنی از سر تا نوک انگشتان پای یک نفر که در سجده است، بنا بر أظهر نماز جماعت اشکال دارد؛ و همچنین اگر بین انسان و مأمومی که جلوی او ایستاده و به وسیله او به امام متّصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال دارد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، هیچ فاصله نداشته باشد. و اگر فاصله به قدر یک گام متعارف و معمولی باشد، بنا بر اظهر اشکالی ندارد.

[اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده]

مسأله ۱۴۳۶ اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد (۱)، چنانچه به اندازه گشادی بین دو قدم هم فاصله داشته باشند نمازش صحیح است (۲).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده یک متر فاصله نداشته باشد.

(گلپایگانی، سیستانی، صافی:) بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده بیشتر از یک قدم فراخ فاصله نداشته باشد.

(سیستانی:) بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله نداشته باشد.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که واسطه اتصال است، کمتر از مقدار جسدِ انسان ِ در حال سجده، فاصله داشته باشد.

(۲) (اراکی:) چنانچه بیش از اندازه گشادی بین دو قدم فاصله نداشته باشند نمازش صحیح است.

(فاضل:) چنانچه بیشتر از یک قدم معمولی فاصله نداشته باشد، نمازش صحیح است.

(بهجت:) چنانچه کمتر از مقداری که در مسأله فوق گفته شد [به قدر یک انسان که به سجده رفته است]، فاصله داشته باشد نماز و جماعتش صحیح است.

[اگر در نماز، بین مأموم و امام]

مسأله ۱۴۳۷ اگر در نماز، بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به امام متصل است بیشتر از یک قدم بزرگ فاصله پیدا شود نمازش فرادی می شود و صحیح است.(۱)

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (نوری:) و قصد فرادی هم لازم نیست.

(گلپایگانی، صافی:) بیشتر از یک قدم فاصله پیدا شود نمازش صحیح است و قهراً فرادی می شود و قصد فرادی هم لازم نیست.

(خوئی، تبریزی:) یک متر فاصله پیدا شود، باید قصد انفراد کند و نمازش صحیح است.

(فاضل:) بیشتر از یک قدم فاصله پیدا شود نمازش فرادی می شود و صحیح است.

(سیستانی:) بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله پیدا شود منفرد می شود و می تواند نمازش را به قصد انفراد ادامه دهد.

(زنجانی:) بیشتر از مقدار جسد انسان فاصله شود، نمازش فرادی می شود، و بنا بر احتیاط مستحب فوراً قصد فرادی کند و اگر به اندازه جسد انسان فاصله شود، بنا بر احتیاط واجب فوراً قصد فرادی کرده، نماز را تمام کند.

(بهجت:) به مقدار فوق [به قدر یک انسان که به سجده رفته است] فاصله پیدا شود، نمازش فرادی می شود و صحیح است.

[اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود]

مسأله ۱۴۳۸ اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود (۱) یا همه نیت فرادی نمایند (۲)، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد (۳) نماز صف بعد به طور جماعت صحیح و اگر بیشتر از این مقدار باشد فرادی می شود و صحیح است (۴).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی، تبریزی:) چنانچه فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا کنند جماعت صف بعد صحیح است.

(زنجانی:) چنانچه فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا نکنند، نماز او فرادی می شود، بلکه بنا بر احتیاط اگر صف جلو فوراً هم اقتدا کنند، قصد فرادی کرده، نماز را تمام کند.

(سیستانی:) و فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا نکنند جماعت صف بعد باطل می شود بلکه اگر هم فوراً اقتدا بکنند صحّت جماعت صف بعد محل ّ اشکال است.

(۲) (اراکی:) نماز صف بعد فرادی می شود مگر آن که افراد صف جلو فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا کنند.

(گلپایگانی، صافی:) نماز صف بعد فرادی می شود هر چند صف جلو فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا کنند.

(بهجت:) چنانچه فاصله به اندازه فوق [به قدر یک انسان که به سجده رفته است] نباشد، نماز صف بعد به طور جماعت صحیح و گر نه نمازشان فرادی می شود و صحیح است.

(۳) (فاضل:) اگر فاصله به اندازه یک قدم معمولی بیشتر نباشد..

(۴) (فاضل:) فرادی می شود و باید طبق وظیفه فرادی نماز خود را تمام کنند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/SYq34h

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت فاصله بین صفوف نماز جماعت نظم و اتصال صف های نماز جماعت حد مجاز فاصله بین نفرات در یک صف نماز جماعت فاصله بین دو صف نماز جماعت چقدر باید باشد اتصال در نماز جماعت[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.