وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

غسل

غسل

۱-در نوشتار قبل غسل ارتماسی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

۲- شـرایط غســل مثل فاصله بین شستن و یا غصبی نبودن آب  و… را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

 

 

رساله توضیح المسائل طهارت

[در کیفیت غـسل]

[غـسل را چه واجب باشد و چه مستحب به دو قسم می‌شود]

مسأله ۳۶۰ غــسل را چه واجب باشد و چه مستحب (۱)، به دو قسم می‌شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی (۲).

(۱) (سیستانی:) غـسل جنابت را..

(۲) (بهجت:) و غـسل ترتیبی أفضل از ارتماسی است.

غــسل ترتیبی

مسأله ۳۶۱ در غـسـل ترتیبی باید به نیّت غـسل، اول سر و گردن، بعد (۱) طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید (۲). و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است (۳).

(۱) (صافی:) بنا بر احتیاط..

(۲) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب..

(۳) (بهجت:) ولی چنانچه قصد قربت داشته، و آن چه را که مقدّم داشته اعاده نماید غــسل صحیح است، و احتیاط واجب رعایت ترتیب در هر عضو از غسـل ترتیبی است، به این صورت که از بالا شروع کند و به قسمتهای پایین عضو ختم کند.

(صافی:) در صورتی که سر و گردن را اول نشوید باطل است، و اگر طرف چپ را پیش از طرف راست بشوید بنا بر احتیاط غسلش باطل است.

(خوئی:) مسأله در غسل ترتیبی باید به نیّت غسل، اول سر و گردن بعد بدن را بشوید و بهتر آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید (و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه گانه زیر آب به قصد غسل بی اشکال نیست و احتیاط در اکتفا نکردن به او است) و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله بدن را قبل از سر بشوید غسل او باطل است.

(سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم اوّل تمام سر و گردن..

(زنجانی:) بهتر بلکه مطابق احتیاط استحبابی..

(تبریزی:) با حرکت دادن اعضاء بدن زیر آب به قصد غسل ترتیبی، غسل محقق نمی‌شود..

(سیستانی:) و اگر عمداً بدن را قبل از پایان یافتن غسل تمام سر و گردن بشوید، بنا بر احتیاط، غسل او باطل است.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

[نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن بشوید]

مسأله ۳۶۲ نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید (۱)، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

این مسأله در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، زنجانی و سیستانی نیست

(۱) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

مسأله اختصاصی

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله ۶۸ ۳ (سیستانی:) مسأله ۳۶۱ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره (خوئی: پیش از آن که حدثی از او سر بزند) بشوید، غسل او صحیح خواهد بود.

[برای آن که یقین کند]

مسأله ۳۶۳ برای آن که یقین کند هر سه قسمت (۱)، یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را (۲) کاملًا غسل داده، باید هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمتهای دیگر را هم با آن قسمت بشوید (۳). بلکه احتیاط مستحب ّ (۴) آن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

(۱) (خوئی، تبریزی:) هر دو قسمت..

(۲) (خوئی:) سر و گردن و بدن را..

(۳) (خوئی، تبریزی، بهجت، نوری:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(۴) (گلپایگانی، صافی:) احتیاط..

(زنجانی:) مسأله در هر دو قسمت، یعنی سر و گردن و بدن باید یقین کند که آن قسمت را کاملًا شسته است.

(سیستانی:) مسأله اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملًا غسل داده باید برای آن که یقین کند، هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

احکام غسل کردن

[در غــسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد]

مسأله ۳۷۲ در غسل ارتماسی باید (۱) تمام بدن پاک باشد (۲) ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است (۳).

(۱) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب باید..

(۲) (بهجت:) مگر این که در آن ِ واحد هم بدن پاک شود و هم غسل انجام گیرد..

(۳) (بهجت:) ولی پاک بودن تمام بدن قبل از شروع در غسل، مطلقاً، موافق احتیاط است.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) مسأله در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود غسل محقّق می‌شود (سیستانی: به شرط آن که آبی که با آن غسل می‌کند از پاک بودن خارج نشود مثلًا با آب کر غسل کند).

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

کیفیت غـسـل
غـسـل را به دو گونه می‌شود انجام داد:
 ترتیبی: اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، به این که ابتدا سر و گردن، بعد بعد تمام نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید.
ارتماسی: دوم این که تمام بدن را یک‌باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه جای بدن برسد.
توجه:
 در غــسـل، بنابر احتیاط واجب شستن موهای بلند و زیر آن لازم است، بنابراین بانوان بایستی- بنابر احتیاط واجب- علاوه بر رساندن آب به پوست سر، تمام موهای خود را نیز بشویند.
 رو به قبله ایستادن در وقت غسل واجب نیست.
 شستن پشت و یا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غســل و شروع آن، اشکال ندارد.
 اگر غســل ترتیبی را بر خلاف ترتیبی که قبلاً گفته شد به جا آورد – چه عمداً باشد و چه از روی فراموشی و چه به سبب ندانستن مسأله – باطل است. رساله آموزشی .


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

غسل ترتیبی
مسأله ۴۳۰. در غسل ترتیبی انسان باید به نیّت غسل، بنابر احتیاط لازم، اوّل تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید و احتياط مستحب آن است كه اوّل طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید.[۲]

مسأله ۴۳۱. غسل ترتیبی را می‌توان با فرو رفتن در آب هم انجام داد، بنابراین اگر فرد دو بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت بدن، غسل او صحیح است هرچند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت طرف راست و بار سوم به نیّت طرف چپ.

مسأله ۴۳۲. چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش قبل از اینکه آن قسمت را به نیّت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیّت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی‌شود. بنابر این اگر داخل حوض یا استخر آب است و می‌خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است كه از آب بیرون آید یا حداقل محلّی را كه می‌خواهد غسل دهد از داخل آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی داخل آب نماید.

 همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بر آن جریان دارد بنابر احتیاط لازم، محلّی را كه می‌خواهد غسل دهد از دوش كنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد و كسی كه این مسأله را نمی‌دانسته و در غسل‌های گذشته آن را مراعات نمی‌كرده، ازآنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌تواند به مجتهد دیگری که از سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کند و اگر وی رعایت این نکته را لازم نمی‌دانست، در این مسأله از او تقلید نماید تا غسل‌هایی که بدون رعايت اين نكته انجام داده و از این به بعد به اين گونه، انجام می‌دهد، بدون اشکال باشد. رساله آیت الله سیستانی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/lLnEex

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. احكام تشخيص مني در مردان و زنان (مهم)
 2. راه جنب شدن 
 3. جنابت مرد
 4. جنابت زن 
 5. انواع ترشحات ( مذى، وذى و ودى)
 6. شك در خروج مني هنگام خواب 
 7. کارهایی که بر جنب مکروه است
 8. حكم نماز و روزه در حال جنابت
🔗 لینک کوتاه
2 نظرات
 1. nashenas می گوید

  سلام. وقت به خیر
  در مورد مسأله ۳۶۲ (نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید (۱)، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.)

  در این زمینه در سایت آقای مکارم اومده که؛ (مساله ۳۷۸ـ احتیاط آن است که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف بشوید)؛
  با توجه به اینکه من مقلد اقای مکارم هستم و ایشون احتیاط دادن، آیا می توان برای غسل ناف از فتوا به احتیاط اقای مکارم، یعنی شستن تمام ناف پیروی کرد و در غسل قسمت دیگر بدن (عو…) به عمل مجتهد دیگر که اعلم بعد ایشان و یا هم طراز ایشان هستن عمل کرد و نیمه ( عو…) را با طرف راست شست؟
  با تشکر از شما

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نیازی به رجوع نیست، تمام مراجع نظرشان این است که می توانید تمام ناف را یکبار با سمت راست و یکبار با سمت چپ بشوید و این مطابق احتیاط هست. متن را یکبار دیگر بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.