وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

غسل جنابت

غسل جنابت

۱-در نوشتار قبل احکام و علائم منی و جنابت زنان و مردان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

۲-چگونه غسل کنیم؟ غسل را به دو گونه می‌شود انجام داد:
ترتیبی: اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، به این که ابتدا سر و گردن، بعد بعد تمام نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید.
ارتماسی: دوم این که تمام بدن را یک‌باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه جای بدن برسد. آموزش غسل جنابت و سایر اغسال را از اینجا کلیک کنید و بخوانید.

رساله توضیح المسائل طهارت

احکام جنابت

[به دو چیز انسان جنب می‌شود]

مسأله ۳۴۵ به دو چیز انسان جنب می‌شود: اول: جماع. دوم: بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت (۱)، با اختیار باشد یا بی اختیار.

(۱) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[اگر رطوبتی از انسان خارج شود]

مسأله ۳۴۶ اگر رطوبتی از انسان (۱) خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها (۲) چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده (۳) (و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده (۴))، آن رطوبت حکم منی دارد (۵) و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، (۶) حکم منی ندارد (۷) ولی در زن و مریض (۸) لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، (۹) بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد (۱۰) در حکم منی است (۱۱) و لازم نیست بدن او سست شود. (۱۲).

(۱) (زنجانی:) از مرد سالم..

(۲) (مکارم:) نداند منی است یا رطوبت دیگر..

(۳) (گلپایگانی، صافی:) و یا با جستن بیرون آمده..

(۴) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(۵) (بهجت:) بلکه اگر فقط با شهوت و جستن باشد، ثابت شدن حکم منی خالی از وجه نیست..

(۶) (گلپایگانی، صافی:) اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشته باشد..

(بهجت:) اگر هیچ یک از این سه نشانه را نداشته باشد..

(مکارم:) اگر این دو نشانه، یا یکی از آنها را نداشته باشد..

(۷) (گلپایگانی، صافی:) مگر آن که علم یا اطمینان پیدا کند که منی بوده است..

(زنجانی:) و در زن اگر جدا شدن آب از محلش با شهوت همراه باشد حکم منی را دارد و لازم نیست دو نشانه دیگر را داشته باشد، و اگر به مریض حالت شهوت دست دهد و آبی خارج شود که احتمال بدهد منی است، حکم منی را دارد، هر چند بیرون آمدن آن با شهوت نباشد و دو نشانه دیگر را هم نداشته باشد.

(تبریزی:) چنانچه با شهوت و جستن و سست شدن بدن بیرون آمده، آن رطوبت حکم منی را دارد و در غیر این صورت، حکم منی را ندارد..

(۸) (خوئی، گلپایگانی، سیستانی، صافی، تبریزی، بهجت:) ولی در مریض..

(۹) (مکارم:) بلکه اگر رطوبت هنگامی بیرون آید که به اوج شهوت جنسی رسیده است، حکم منی دارد. [پایان مسأله] (سیستانی:) و در موقع بیرون آمدن، بدن سست شود..

(۱۰) (خوئی:) و در موقع بیرون آمدن، بدن سست شود..

(۱۱) (گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(نوری:) اگر با شهوت بیرون آمده باشد و بدن سست شود، در حکم منی است.

(سیستانی:) و رطوبتی که زنها در موقع ملاعبه یا تصورات شهوت انگیز در خود احساس می‌کنند پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند، و امّا رطوبتی که از زنها با شهوت خارج می‌شود و به حدّی باشد که صدق انزال کند و لباسها را آلوده نماید و معمولًا این رطوبت در موقعی خارج می‌شود که زن به اوج شهوت جنسی برسد نجس و موجب جنابت است.

(بهجت:) بنا بر أظهر، و هم چنین در زن مریض بنا بر أحوط..

(۱۲) (بهجت:) بلکه خالی از وجه نیست که حکم زن در صحّت و مرض مانند مرد باشد.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۳۶۲ غالباً بعد از بیرون آمدن منی بدن سست می‌شود، ولی این موضوع جزء شرایط قطعی و نشانه‌ها نیست.

[اگر از مردی که مریض نیست]

مسأله ۳۴۷ اگر از مردی که مریض نیست، آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه‌ای را که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌های دیگری را داشته یا نه (۱) چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب، وضو نداشته، باید وضو بگیرد. (۲)

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی، فاضل، مکارم و بهجت نیست.

(۱) (تبریزی:) آبی بیرون آید که با جستن یا با شهوت نباشد..

(۲) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) چنانچه پیش از بیرون آمدن آب وضو داشته، می‌تواند به همان وضو اکتفاء کند و اگر وضو نداشته، کافی است فقط وضو بگیرد و غسل بر او لازم نیست.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر از مردی که مریض نیست، آبی با جستن بیرون آید و نداند که با شهوت بوده یا نه، یا بعد از بیرون آمدن، بدن سست شده یا نه، چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب، وضو داشته احتیاط مستحب ّ آن است که غسل کند و وضو لازم نیست و اگر وضو نداشته غسل واجب نیست و احتیاط مستحب ّ است؛ و واجب است وضو بگیرد و اگر بداند آن چه خارج شده یا بول است یا منی و قبلًا وضو داشته، باید جمع بین غسل و وضو نماید و اگر وضو نداشته غسل لازم نیست و وضو کافی است.

(زنجانی:) مسأله اگر از مرد سالم آبی بیرون آید که یکی از نشانه‌ها را داشته، ولی نداند که دو نشانه دیگر را داشته یا نه، در حکم منی است.

[ مستحب ّ است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند]

مسأله ۳۴۸ مستحب ّ است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند (۱) و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید، که نداند منی است یا رطوبت دیگر، (۲) حکم منی دارد (۳).

(۱) (مکارم:) تا ذرّات باقی مانده خارج شود..

(۲) (زنجانی:) چنانچه فاصله آن با بیرون آمدن منی کم باشد به طوری که احتمال دهد که رطوبت از بقایای منی سابق باشد حکم منی را دارد. ولی اگر به جهتی هم چون طول مدت، اطمینان دارد که از منی سابق چیزی نمانده و احتمال دهد رطوبت مشکوک منی جدید است، حکم منی را ندارد. و اگر بول نکرده باشد و پس از غسل بول نماید چنانچه احتمال دهد که همراه بول بقایای منی خارج شده حکم منی بار می‌شود، مگر بقایای منی چنان در بول مستهلک شده باشد که به مجموع رطوبت خارج شده بول بگویند.

(۳) (بهجت:) و اگر نمی‌تواند بول کند، بنا بر احوط باید استبراء کند به کیفیّتی که در احکام تخلّی گذشت و اگر به این صورت استبراء کرد و یا بول نمود و بعد رطوبتی خارج شد که ندانست بول است یا منی، حکم بول را دارد.

[ اگر انسان جماع(آمیزش جنسی) کند]

مسأله ۳۴۹ اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود (۱)، در زن باشد یا در مرد در قُبُل باشد یا در دُبُر، بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می‌شوند (۲).

(۱) (مکارم:) مرد و زن هر دو جُنُب می‌شوند، خواه بالغ باشند یا نابالغ، منی بیرون آید یا نه. این در صورتی است که جماع در قُبُل باشد و اگر در دُبُر باشد بنا بر احتیاط واجب باید جمع کند بین غسل و وضو.

(۲) (نوری:) و در صورتی که تا کمتر از ختنه گاه داخل شده، و به طوری است که داخل شدن صدق می‌کند، احتیاط به غسل کردن ترک نشود.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در قُبُل باشد یا در دُبُر، بالغ باشند یا نابالغ (زنجانی: یا یکی بالغ و دیگری نابالغ) اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می‌شوند.

(بهجت:) مسأله اگر کسی در قُبُل زن جماع کند و به اندازه ختنه گاه داخل شود هر دو جنب می‌شوند؛ و هم چنین است بنا بر أظهر اگر در دُبُر زن نزدیکی کند، بلکه بنا بر أظهر و أحوط اگر در دُبُر مردی نزدیکی کند، نیز همین طور است و در نزدیکی با حیوان نیز بنا بر احتیاط حکم همین است.

[اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده]

مسأله ۳۵۰ اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه (۱)، غسل بر او واجب نیست.

(۱) (نوری:) به طوری که شک در صدق داخل شدن دارد..

[اگر حیوانی را وطی کند]

مسأله ۳۵۱ اگر نَعُوذُ بِاللّه حیوانی را وطی کند یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها، کافی است. و اگر منی بیرون نیاید (۱)، چنانچه پیش از وطی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است (۲) و اگر وضو نداشته احتیاط واجب (۳) آن است که غسل کند، وضو هم بگیرد (۴).

(۱) (مکارم:) احتیاط واجب آن است که برای نماز و مانند آن، هم غسل کند و هم وضو بگیرد، مگر این که قبل از این کار وضو داشته باشد که در این صورت تنها غسل کافی است.

(۲) (بهجت:) باز هم غسل تنها کافی بوده و احتیاطی است..

(۳) (زنجانی:) احتیاط..

(۴) (خوئی، سیستانی، زنجانی:) و هم چنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.

(تبریزی:) و هم چنین است حکم در وَطی ِ مرد.

[اگر منی از جای خود حرکت کند]

مسأله ۳۵۲ اگر منی از جای خود حرکت کند (۱) و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست (۲).

(۱) (مکارم:) امّا از ریختن آن به بیرون جلوگیری به عمل آورد یا به علّت دیگر بیرون نیاید غسل واجب نیست، هم چنین اگر شک ّ کند که بیرون آمده یا نه.

(۲) (بهجت:) و هم چنین است اگر خواب ببیند که محتلم شده ولی بعد از بیدار شدن، اثری از منی نبیند.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۳۵۶ هر گاه بعد از غسل، منی مرد از زن خارج شود، غسل واجب نیست و هم چنین است اگر شک کند که منی بیرون آمده، از خود اوست یا از مرد؛ امّا اگر علم یا اطمینان داشته باشد که منی خارج شده از خود اوست و یا مخلوط با منی مرد است، غسل بر او واجب است.

[اگر منی از جای خود حرکت کند]

مسأله ۳۵۲ اگر منی از جای خود حرکت کند ولی تیمّم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت نماز بدون جهت با عیال خود نزدیکی کند اشکال دارد (۱) ولی اگر برای لذّت بردن یا ترس از برای خودش باشد (۲) اشکال ندارد.

(۱) (اراکی، خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، بهجت، صافی، زنجانی، نوری:) بعد از داخل شدن وقت نماز هم می‌تواند با عیال خود نزدیکی کند (زنجانی: ولی اگر در وقت نماز، وضو داشته باشد، باید قبل از نزدیکی نماز را با وضو بخواند). [پایان مسأله]

(۲) (فاضل:) برای لذت بردن یا خوف بر نفس باشد..

(مکارم:) مسأله کسی که آب برای غسل کردن ندارد، می‌تواند با هم سر خود نزدیکی کند و تیمّم برای او کافی است، خواه بعد از داخل شدن وقت نماز باشد یا قبل از آن.

[اگر در لباس خود منی ببیند]

مسأله ۳۵۴ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست (۱) و برای آن غسل نکرده، باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد (۲) بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند (۳)، ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد بعد از (۴) بیرون آمدن آن منی خوانده، لازم نیست قضا نماید.

(۱) (مکارم:) باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد با جنابت خوانده قضا نماید، ولی آن چه را شک ّ دارد لازم نیست.

(۲) (زنجانی:) نمازهایی را که اطمینان دارد..

(۳) (بهجت:) نمازهایی را که یقین یا اطمینان دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده، قضا یا اعاده کند. [پایان مسأله]

(۴) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) پیش از..

[مسائلی در] غسل جنابت

[غسل جنابت به خودی خود مستحب ّ است]

مسأله ۳۵۷ غسل جنابت به خودی خود مستحب ّ است (۱) و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود (۲). ولی برای نماز میّت (۳) و سجده شکر و سجده‌های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) غسل جنابت برای تحصیل طهارت از جنابت مستحب ّ است..

(۲) (سیستانی:) غسل جنابت برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌باشد..

(۳) (خوئی، سیستانی، نوری:) و سجده سهو..

(زنجانی:) مسأله تحصیل طهارت با غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود و در نماز مستحب تنها شرط صحت می‌باشد، هم چنین برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز او کاری که باعث جنابت می‌شود صادر شده باشد، غسل جنابت واجب است و احتیاط آن است که برای سجده سهو هم غسل کند. ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده‌های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

(مکارم:) مسأله غسل جنابت را هر گاه برای رفع جنابت و پاک شدن انجام دهد مستحب ّ است، امّا برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود. برای نماز میّت و سجده شکر و سجده‌های واجب قرآن (هنگامی که آیه سجده را از دیگری بشنود) غسل جنابت واجب نیست، بلکه در همان حال نیز انجام این کارها جایز است، هر چند بهتر است که برای نماز میّت و سجده شکر و امثال آن غسل کند.

[لازم نیست در وقت غسل نیت کند]

مسأله ۳۵۸ لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب ّ می‌کنم و اگر (۱) فقط به قصد قربت، یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم (۲) غسل کند کافی است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) بلکه اگر.. (۲) زنجانی (:) برای خداوند عالم..

(سیستانی:) مسأله لازم نیست در وقت غسل نیّت کند که غسل واجب می‌کند، بلکه اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای تذلّل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند، کافی است.

[ اگر یقین کند وقت نماز شده]

مسأله ۳۵۹ اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است (۱).

این مسأله، در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست

(۱) (مکارم:) هم چنین اگر به نیّت نماز واجب غسل کند بعد معلوم شود وقت گذشته بوده است غسل او صحیح می‌باشد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اسباب جنابت
انسان به یکی از دو چیز جنب می شود:
۱. آمیزش جنسی (به هر نحو که باشد، با حلال یا با حرام، منی بیرون بیاید یا نیاید، بالغ باشد یا نباشد)
۲. بیرون آمدن منی (چه در خواب و چه در بیداری، چه عمداً و چه بی‌‌اختیار)
توجه:
 رطوبت خارج شده از مرد، اگر همراه با شهوت، جَستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد، و اگر علایم سه‌گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد حکم منی را ندارد، مگر این که از راه دیگری یقین کند که منی است.
 مایعی که زن در هنگام اوج لذت جنسی می‌بیند، حکم منی را دارد و باید غسل نماید، و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست.
 رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن نمی‌شود.
 با تحقق دخول ولو به مقدار حشفه (به معنی ختنه گاه)، غسل بر مرد و زن واجب است، هر چند منی خارج نشود و زن نیز به مرحله‌ی اوج لذت نرسد.
 هرگاه زنی پس از نزدیکی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است بلافاصله غسل کند و بعد از غسل، منی از رحم خارج شود غسلش صحیح است و منی خارج شده بعد از غسل نجس است، هر چند اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمی‌شود.
 بر زنان، پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی تا زمانی که منی خارج نشود، غسل واجب نیست. رساله آموزشی .

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/SD7zRA

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن
 2. غسل  هاى مستحبى
 3. موالات در غسل (فاصله بين شستن اعضا)
 4. کمک گرفتن در غسل
 5. نجاست بدن در غسل
 6. تفاوت غسل و وضو چيست
 7. شستن بدن در غسل از بالا به پايين
 8. رسيدن آب به ساير اعضا در غسل
 9. آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد
 10. آيا تمام موها را بايد در غسل شست
 11. غسل ارتماسی در استخر


کلید: غغسل جنابت  غسل جنابت غسل جنابت غسل جنابت غسل جنابت غسل جنابت غسل جنابتسل جنابت غسل جنابت غسل جنابت غسل جنابت غسل جنابت   اموزش غسل جنابت غسل جنابت مردان نیت غسل جنابت چگونه غسل جنابت کنیم غسل جنابت زنان غسل جنابت چگونه است غسل جنابت چیست غسل حیض

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.