وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شک های صحیح نماز

شک های صحیح نماز

رساله توضيح المسائل نماز

مسأله ۱۱۹۹ در نُه صورت اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند، باید فکر نماید (۱)، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند، و گر نه به دستورهایی که گفته می شود عمل نماید و آن نُه صورت از این قرار است:

(۱) (گلپایگانی، صافی، نوری:) باید فوراً فکر نماید..

(خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط مستحب ّ باید فوراً فکر نماید..

(بهجت، زنجانی:) بنا بر احتیاط باید (زنجانی: فوراً) فکر نماید..

(مکارم:) مسأله چنانچه گفته شد شک در عدد رکعتهای نمازهای چهار رکعتی در نُه صورت صحیح است.

اول:

آن که بعد از سر برداشتن از سجده دوم (۱) شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت (۲)، که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده (یا دو رکعت نشسته (۳) به دستوری که بعداً گفته می شود به جا آورد (۴).

(۱) (گلپایگانی، صافی:) بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم..

(خوئی، تبریزی:) بعد از تمامی ذکر سجده دوّم..

(سیستانی:) بعد از داخل شدن در سجده دوّم..

(۲) (بهجت:) اوّل: شک بین دو و سه، بعد از سر برداشتن از سجده دوّم بنا بر أظهر..

(۳) [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه نوری نیست]

(۴) (اراکی:) و احتیاط واجب آن است که یک رکعت ایستاده بخواند.

(بهجت:) ولی احتیاط در این است که یک رکعت ایستاده بخواند.

(گلپایگانی، صافی:) بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به دستوری که بعداً گفته می شود به جا آورد.

(خوئی، تبریزی:) بعد از نماز، بنا بر احتیاط واجب یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد.

(سیستانی:) بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد و بنا بر احتیاط واجب دو رکعت نشسته کافی نیست.

(زنجانی:) بعد از نماز، نماز احتیاط به جا آورد که بنا بر احتیاط واجب یک رکعت ایستاده است.

(مکارم:) بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به دستوری که بعداً گفته می شود به جا آورد و اگر در سجده دوّم بعد از ذکر واجب شک کند، بنا بر احتیاط واجب همین دستور را عمل کند، بعداً نماز را هم اعاده نماید (این حکم در تمام مواردی که شک باید بعد از تمام کردن سجده دوّم باشد جاری است).

دوم:

شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم (۱) که باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند (۲).

(۱) (گلپایگانی، صافی:) بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم،..

(خوئی، تبریزی:) بعد از تمامی ذکر از سجده دوّم،..

(سیستانی:) بعد از داخل شدن در سجده دوّم،..

(۲) (بهجت:) و بعید نیست استحباب دو سجده سهو، بعد از نماز احتیاط.

سوم:

شک بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم (۱) که باید بنا بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا آورد (۲)، ولی اگر بعد از سجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از این سه شک برایش پیش آید می تواند (۳) نماز را رها کند و دوباره بخواند.

(۱) (خوئی، تبریزی:) بعد از تمامی ذکر از سجده دوّم،..

(گلپایگانی، صافی:) بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم،..

(سیستانی:) بعد از داخل شدن در سجده دوّم،..

(۲) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، صافی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(۳) (بهجت:) باید.. [کلمه «می تواند» در رساله آیت اللّه نوری نیست]

چهارم:

شک بین چهار و پنج بعد از سر بر داشتن از سجده دوم (۱) که باید بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد (۲) ولی اگر بعد از سجده اول، یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم، این شک، برای او پیش آید (۳)، بنا بر احتیاط استحبابی به دستوری که گفته شد عمل کند اگر چه نمازش باطل است و باید دوباره بخواند.

(۱) (خوئی، تبریزی:) بعد از تمام کردن ذکر از سجده دوّم..

(گلپایگانی، صافی:) بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم..

(۲) (اراکی، مکارم، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی، صافی:) ولی اگر یکی از این چهار شک بعد از سجده اوّل، یا پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم برای او پیش آید، نماز باطل است.

(خوئی، تبریزی:) ولی اگر بعد از سجده اوّل یا پیش از تمامی ذکر از سجده دوم، یکی از این چهار شک برای او پیش آید، نمازش باطل است.

(بهجت:) ولی اگر بعد از رکوع رکعتی که در آن شک کرده و پیش از سر برداشتن از سجده دوّم، این شک برای او پیش آید، بنا بر احتیاط واجب باید به دستوری که گفته شد عمل کند و نماز را دوباره هم بخواند.

(زنجانی:) ولی اگر بعد از تحقق سجده اول، و پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از این چهار شک، برای او پیش آید، بنا بر احتیاط واجب باید به دستور همان شک عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند.

(۳) (نوری:) نماز باطل است.

(سیستانی:) چهارم: شک بین چهار و پنج بعد از داخل شدن در سجده دوم که باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد. و هم چنین در هر موردی که طرف کمتر شک چهار رکعت باشد مثل شک بین چهار و شش. و در هر موردی که شک کند بین چهار رکعت و کمتر از آن و زیادتر از آن پس از داخل شدن در سجده دوّم، می تواند بنا را بر چهار بگذارد و وظیفه در هر دو شک را انجام دهد یعنی نماز احتیاط بخواند از جهت احتمال آن که از چهار رکعت کمتر خوانده باشد و بعد دو سجده سهو بیاورد از جهت احتمال آن که بیش از چهار رکعت آورده باشد. و در هر صورت اگر بعد از سجده اوّل و پیش از داخل شدن در سجده دوّم، یکی از چهار شک ّ گذشته برای او پیش آید، نمازش باطل است.

پنجم:

شک بین سه و چهار، که در هر جای نماز باشد، باید بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد (۱).

(۱) (زنجانی:) بعد از نماز، نماز احتیاط را که به احتیاط واجب دو رکعت نشسته است بخواند.

ششم:

شک بین چهار و پنج در حال ایستاده (۱) که باید بنشیند (۲) و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد (۳).

(۱) (بهجت:) قبل از رکوع..

(۲) (مکارم:) تا شک او تبدیل به سه و چهار شود و بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته به جا می آورد و احتیاط واجب آن است که نماز را نیز اعاده کند.

(۳) (گلپایگانی، صافی:) و احتیاط لازم آن است که در این صورت و هم چنین در صورت هفتم و هشتم بعد از نماز احتیاط، دو سجده سهو نیز به جا آورد.

(بهجت:) و بنا بر احتیاط دو سجده سهو نیز انجام دهد.

(زنجانی:) نماز احتیاط را که به احتیاط واجب دو رکعت نشسته است بخواند.

هفتم:

شک بین سه و پنج در حال ایستاده (۱) که باید بنشیند (۲) و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد (۳).

(۱) (بهجت:) قبل از رکوع..

(۲) (مکارم:) و شک ّ او به دو و چهار بر می گردد؛ بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند، سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا می آورد و بنا بر احتیاط واجب اصل نماز را نیز اعاده می کند.

(۳) (بهجت:) و بعید نیست استحباب دو سجده سهو برای آن چه زیاد شده است. و اگر این شک، بعد از رکوع باشد، أحوط این است که آن رکعت را تمام کند و یک رکعت دیگر هم بخواند و بعد از سلام، نماز را اعاده کند؛ و هم چنین احتیاط این است که در شک بین دو و پنج، بعد از سر برداشتن از سجده دوّم نماز را تمام کند و دوباره آن را بخواند.

هشتم:

شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده (۱)، که باید بنشیند (۲) و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا آورد (۳).

(۱) (بهجت:) قبل از رکوع..

(۲) (مکارم:) و شک ّ او به دو و سه و چهار برمی گردد؛ بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تکمیل کرده، سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا می آورد و احتیاطاً اصل نماز را اعاده می کند.

(۳) (بهجت:) سپس دو سجده سهو برای کارهای زیادی که انجام داده، به جا آورد.

نهم:

شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند (۱) و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو به جا آورد (۲).

(۱) (مکارم:) و شک ّ او به چهار و پنج برمی گردد؛ نماز را تمام کرده و دو سجده سهو به جا می آورد و بنا بر احتیاط، اصل نماز را اعاده می کند.

(۲) (اراکی:) و باید دو سجده دیگر هم برای قیام بی جا به جا آورد و هم چنین برای هر چه که اضافه به جا آورده است.

(گلپایگانی، صافی:) و بنا بر احتیاط واجب دو سجده سهو دیگر هم برای ایستادن بی جا به جا آورد.

(خوئی، تبریزی:) و نیز بنا بر احتیاط واجب ((زنجانی:) و نیز بنا بر احتیاط مستحب) دو سجده سهو برای ایستادن بی جا در این چهار صورت به جا آورد.

(فاضل:) نماز را سلام دهد و سجده سهو به جا آورد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/4XuayR

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز  کلید: شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز شک های صحیح نماز 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.