شك در مسح پاReviewed by مهدي يوسف وند on Aug 14Rating: 5.0

شك در مسح پا

پرسش 26 . اگر بعد از وضو شك كند كه پاها را مسح كرده يا نه، چه تكليفى دارد؟

همه مراجع: نسبت به مسح پاى راست به شك خود اعتنا نكند؛ ولى بايد پاى چپ را ـ چنانچه به كار ديگرى نپرداخته و يا از محل وضو نگذشته است ـ مسح كند. در غير اين صورت، به شك خود اعتنا نكند.