وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه تطهیر اشیاء نجس شده

راه تطهیر اشیاء نجس شده

در نوشتار قبل « تطهیر ظرف » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند]

مسأله ۱۶۰ اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می‌شود، ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید (۱) بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید (۲) و غُساله آبی است که معمولًا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود خود به خود یا به وسیله فشار می‌ریزد.

(۱) (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(۲) (سیستانی:) در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، پاک می‌شود مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شود و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید..

(مکارم:) مسأله برای تطهیر چیزی که با بول نجس شده با آب قلیل دو مرتبه و در آب کر و جاری و آب لوله کشی یک مرتبه کفایت می‌کند، امّا در غیر بول یک مرتبه با آب قلیل یا کر کافی است. برای شستن لباس و فرش و مانند آن با آب قلیل باید آن را مقداری فشار دهند تا آب از آن خارج شود.

[ اگر چیزی به بول پسر شیر خواری که غذا خور نشده]

مسأله ۱۶۱ اگر چیزی به بول پسر (۱) شیر خواری که غذا خور نشده (۲) (و شیر خوک (۳) نخورده) (۴)، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند (۵) (که به تمام جاهای نجس آن برسد) (۶) پاک می‌شود (۷) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند (۸). و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

(۱) (مکارم، سیستانی، زنجانی:) یا دختر..

(۲) (فاضل:) که دو سال آن تمام نشده و غذا خور نشده..

(۳) (گلپایگانی، صافی:) و زن کافره..

(۴) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، بهجت و زنجانی نیست]

(۵) (سیستانی:) یک مرتبه آب، هر چند کم باشد، روی آن بریزند..

(۶) (زنجانی:) یا کمی آب روی آن ریخته و با فشار به تمام جاهای نجس آن، آب برسانند..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(۷) (بهجت:) و شستن و فشار دادن آن لازم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد و أحوط این است که به وسیله آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا خشک شده باشد.

(۸) (مکارم:) احتیاط مستحب ّ آن است که دو مرتبه بریزند..

[اگر چیزی به غیر بول (ادرار) نجس شود]

مسأله ۱۶۲ اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست (۱) یک مرتبه آب روی آن بریزند (۲) و از آن جدا شود، پاک می‌گردد (۳) و نیز اگر در دفعه اوّلی که آب روی آن می‌ریزند (۴) نجاست آن برطرف شود (و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید) (۵) پاک می‌شود (۶) ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

(۱) (خوئی، تبریزی:) چنانچه با برطرف کردن نجاست..

(۲) (سیستانی:) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند..

(۳) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) ولی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. [پایان مسأله]

(۴) (گلپایگانی، صافی:) تا بعد از برطرف شدن نجاست، آب ریختن را ادامه دهند به طوری که پس از زوال نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می‌شود ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

(۵) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی و فاضل نیست]

(۶) (بهجت:) و اگر با آب قلیل چیزی را می‌خواهند پاک کنند بهتر این است که دو مرتبه آن را بشویند.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۶۰.

(زنجانی:) مسأله اگر چیزی به غیر بول در غیر مواردی که در مسأله [۱۵۰ تا ۱۵۳] گذشت

نجس شود و یک مرتبه آب روی آن بریزند که با آن، نجاست آن برطرف شود و از آن جدا شود پاک می‌گردد؛ ولی در شستن لباس و مانند اینها در آب قلیل بنا بر احتیاط، باید آنها را فشار دهند تا غساله آن بیرون آید و در غیر آب قلیل فشار دادن لازم نیست.

[اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر فرو برند]

مسأله ۱۶۳ اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده، در آب کر یا جاری فرو برند، (۱) بعد از برطرف شدن عین نجاست، پاک می‌شود (۲).

(۱) (مکارم:) یا زیر آب لوله کشی بگیرند..

(۲) (گلپایگانی، صافی:) و اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند، فشار دادن آن لازم نیست و رسیدن آب مطلق به باطن نخهای آن کافی است.

(سیستانی:) ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طوری که ممکن است اگر چه با لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

(بهجت:) اگر آب به همه جای نجس رسیده باشد پاک می‌شود، و اگر با آب قلیل آب بکشند، در هر دفعه که شسته می‌شود بنا بر أحوط باید غساله را خارج کنند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند آب بکشند باید به هر قسم که ممکن است اگر چه به لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

(زنجانی:) مسأله در حصیر نجس که با نخ بافته شده، فشار لازم نیست و رسیدن آب به باطن آنها کفایت می‌کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

به چیزهایی که نجس را پاک می‌کند «مطهرات» می‌گویند.

* الف) آب
۱. طریقه‌ی تطهیر ظروف:
۱. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، ولی در کر و جاری یک‌بار کافی است.
۲. ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می‌شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.
۳. ظرفی که در آن خوک، غذای روان یا آب بخورد باید هفت مرتبه شسته شود، ولی خاکمال آن لازم نیست.
۲. طریقه‌ی تطهیر غیر ظروف:
۱. چیزی که نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن عین نجاست، یک‌بار آن را در آب کر یا جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند به طوری که آب به همه‌ی جاهایی که نجس شده برسد پاک می‌شود، و در فرش و لباس و امثال آن بنابر احتیاط (واجب) باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند. بلی فشار یا تکان لازم نیست خارج آب باشد بلکه داخل آب کافی است.
۲. چیزی که بر اثر تماس با بول[ادرار] نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاک می‌شود، و چیزی که با نجاسات دیگر تماس یافته و نجس شده است، پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یک‌مرتبه شسته شود پاک می‌شود.
۳. چیزی را که با آب قلیل آب می‌کشند، باید آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شود و اگر قابل فشردن است، مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود. رساله آموزشی.

 

حتما بخوانيدکلید: راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

6 نظرات
 1. پ می گوید

  بند لباس اگر نجس شود چگونه پاک میشود مثلا لباس را شستیم و آویزان کردیم و بعد از خشک شدن متوجه جرم نجاست میشویم حالا بند اگر ریسمان باشد چگونه تطهیر میشود و اگر سیم باشد چگونه تطهبر میشود؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مانند سایر اشیاء نجس است. با آب کر یک مرتبه یا با آب قلیل دومرتبه می شویند تا عین نجاست از بین برود، در این صورت پاک می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. پ می گوید

    باران و یا آفتاب هم پاک میکند؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     بله پاک می کند، شرایط پاک کردن؛ در سایت و در رساله مراجع مطرح شده است. رجوع کنید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 2. محمد رضا می گوید

  سلام ببخشید این بحث ۲ بار شستن با اب قلیل یعنی چه ؟ مثلا ما یک فرش نجس رو میخواهیم با افتابه که اب قلیل به حساب می اید بشوییم این یعنی اگر ما به مدت ۱۵ ثانیه با افتابه روی ان اب بریزیم و ان را فشار دهیم ۱ بار شستن با اب قلیل به حساب می اید ؟ و باید دوباره این عمل را تکرار کنیم تا ۲ بار شستن با اب قلیل به حساب اید ؟ مگر فرقی میکند با اینکه ۳۰ ثانیه با افتابه روی ان اب بریزیم و ان را فشار دهیم ؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   آنچه در روایت آمده تعبدی است و فرق مسائل احکام صرفا با دیدن شما نیست بلکه پشتوانه علم الهی دارد. مثلا در غسل ابتدا می گویند سروگردن و بعد سمت راست و بعد چپ بدن، خب تمام اینها دستورات الهی است و انسان با علم محدود نمی تواند پی به علت تمام احکام ببرد؛ پشتوانه این دستورات علم الهی است.
   در پاک کردن با آب قلیل دو بار باید آب بریزید و در فرش و مانند آن آب می ریزید و فشار می دهید و دوباره آب می ریزید و این سبب طهارت آن می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر