وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

رساله توضیح المسائل خمس

۷ زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

مسأله ۱۸۲۹ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، (۱) ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد، باید به اذن حاکم شرع باشد (۲) و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست (۳) و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

(۱) (فاضل): و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه بفروشند، باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمین اشکال است و در دادن این خمس، قصد قربت لازم نیست، بلکه مجتهد جامع الشرائط هم که خمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

(۲) (اراکی): اگر کافر ذمّی زمین را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین و یا قیمت آن را بدهد..

(۳) (اراکی): واجب بودن ِ خمس زمین محل ّ اشکال است..

(خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری): مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد،  و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

———————————–

[۱] (تبریزی): باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد..

(نوری): باید خمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد..

(سیستانی): مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس به معنای معروفش در این مورد محل ّ اشکال است.

(مکارم): مسأله هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را بجای یک دهم زکات معمولی بپردازد.

(بهجت): مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و بنا بر أظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین باشد و یا زمین و بنا هر کدام جداگانه قیمت گذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، و لو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنا بر احتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی می‌گیرد و به اهلش می‌دهد باید در وقت ِ گرفتن و دادن نیّت داشته باشد.

[فروش زمین توسط کافر]

مسأله ۱۸۳۰ اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده (۱) به مسلمان دیگری هم بفروشد (۲) باید خمس آن را بدهد (۳) و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند (۴)

(۱) (گلپایگانی)، (صافی): و خمسش را نداده.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (سیستانی) نیست

(۲) (خوئی)، (تبریزی): خمس از کافر ساقط نمی‌شود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد ((خوئی): و بنا بر احتیاط مستحب ّ در هر دو صورت در فرضی که خود کافر یا کس دیگر از قِبَلَش خمس نداده باشد، مسلمان، خمس آن زمین را بدهد).

(مکارم): خمس ساقط نمی‌شود، همچنین اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد.

(۳) (گلپایگانی)، (صافی): باید خریدار خمس آن را بدهد..

(فاضل): باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد..

(۴) (گلپایگانی)، (صافی): باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.

[کاقر شرط کند که خمس ندهد]

مسأله ۱۸۳۱ اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد (۱) یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد (۲) اشکال ندارد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (سیستانی) نیست

(۱) (بهجت): شرط باطل و معامله صحیح است و بنا بر أظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحیح است.

(مکارم): شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.

(۲) (خوئی)، (تبریزی): بر فروشنده لازم است که عمل به شرط نماید.

(صافی): لازم است مسلمان به شرطی که بر او شده عمل نماید.

[انتقال زمین به غیر خرید و فروش]

مسأله ۱۸۳۲ اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر (۱) کند و عوض آن را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید (۲) بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمّی شرط کند که خمس آن را بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (سیستانی) نیست

(۱) (خوئی)، (فاضل)، (تبریزی): کافر ذمّی.. (۲) (گلپایگانی)، (خوئی)، (فاضل)، (تبریزی)، (مکارم)، (صافی)، (نوری): کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد ((فاضل)، (مکارم): بنا بر احتیاط واجب).

(بهجت): رجوع کنید به ذیل مسأله

[مسأله ۱۸۳۳]

۱۸۲۹ مسأله ۱۸۳۳ اگر کافر ذمّی صغیر (۱) باشد و ولی ّ او برایش زمینی بخرد (۲) احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند (۳)

این مسأله، در رساله آیات عظام: (سیستانی) و (مکارم) نیست

(۱) (بهجت): یا دیوانه.. (۲) (نوری): باید خمس زمین را از او بگیرند. (۳) (اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (بهجت): ولی ّ باید خمس آن را بدهد ((بهجت): بنا بر احتیاط واجب).

(خوئی)، (تبریزی): احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس آن را بدهد.

(فاضل): بنا بر احتیاط واجب، لازم است ولی ّ او خمس آن را از همان زمین یا قیمت آن بپردازد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

نکته آیت الله زنجانی در ذیل مسأله ۱۸۳۴ می فرمایند: آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهایی است که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. در زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌خرد خمس محصول آن زمین به عنوان جزیه دریافت شده و در مصارف جزیه صرف می‌گردد. اینجا کلیک کنید.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

عدم سقوط خمس از کافر ذمّی به سبب فروش زمین [زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد ]

پرسش :اگر کافر ذمّی زمین را به مسلمان بفروشد پرداخت خمس از او ساقط می شود؟

پاسخ :

هرگاه کافرذمّى زمینى را که از مسلمانى خریده به مسلمان دیگرى بفروشد خمس ساقط نمى ‏شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانى آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافرذمّى در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط کند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

 1. سال خمسى چيست
 2. چگونه خمس را حساب مي كنند
 3. نيت خمس
 4. سال خمسى مجرد
 5. سال خمسي بر اساس قمري يا شمسي
 6. تغيير سال خمسي
 7. محاسبه خمس اجناس به قيمت روز يا خريد
 8. حساب كردن پول مخمس بجاي غير مخمس
 9. خمس افراد نابالغ
 10. خمس وسایلی که استفاده نشده است
 11. خمس وسیله ای که به آن نیاز نداریم
 12. آیا پول فروش وسایل منزل خمس دارد
 13. تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیست
 14. پرداخت خمس بصورت قسطی
 15. پدر یا همسر خمس نمی دهد


کلید: خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.